Energie2

Ceny energií, inflácia 2022: Úspory a kontinuita podnikania

Aktuálne ceny energií a extrémna inflácia predstavujú najväčšiu hrozbu v rozvoji firiem. V súčasnej situácii je tak logické optimalizovať prevádzku, aby bola udržateľnejšia, úspornejšia a investovať do prevencie rizík a kontinuity podnikania.

Zápasíte vo firme s cenami energií, extrémnou infláciou a pri poradách vám už dochádzajú odpovede na otázku: „Čo s tým budeme robiť“?

Odborníci z BUREAU VERITAS pre vás vytvorili zoznam nástrojov a riešení, z ktorých sa môžete inšpirovať:

1. UDRŽATEĽNOSŤ

Na uhlíkovú stopu sa okrem iného viažu vaše prevádzkové náklady, napríklad energie a služobné cesty. Pokiaľ ju dostanete pod kontrolu, môžete dosiahnuť úsporu, ľahšie prilákať kapitál (pri žiadosti o úver či investície je udržateľnosť projektu váženým kritériom) a vyhovieť základným legislatívnym a certifikačným požiadavkám (ako nastávajúcej CSRD smernici o nefinančnom ESG reportingu, podľa ktorej budete priamo alebo nepriamo vykazovať viac než 138 metrík).

Pre výpočet uhlíkovej stopy a overeniu výpočtu vyberajte spoľahlivú spoločnosť. Predídete nepresným, nekvalitne spracovaným reportom a s tým spojeným greenwashingom. Naša organizácia vykonáva výpočet a overenie uhlíkovej stopy spoločností podľa ISO 14064 a pre prípad stanovenia uhlíkovej stopy produktu či služby využívame ISO 14067.

ISO 14040 LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA) - POSÚDENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU

LCA je účinný nástroj pre kvantitatívne určenie dopadov produktu na životné prostredie v rámci jeho životného cyklu. Pri LCA analýze s vami odhalíme napríklad neefektívne oblasti. To vedie k možnému zníženiu nákladov za energie, materiál a redukcii odpadov a emisií skleníkových plynov. Marketingovou komunikáciou výsledkov z LCA analýzy naviac môžete váš produkt dostať do povedomia ďalších potenciálnych zákazníkov.  

Odpady sú tiež zdroje a trh s odpadmi je jedným z trhov s najväčším potenciálom. Skrátka je možné ušetriť veľké množstvo peňazí, pričom sa dá uľaviť životnému prostrediu. Na druhú stranu je známe, že za nezáujem sa v odpadovej oblasti draho platí.

Pre spoločnosti vykonávame detailné rozbory za účelom optimalizácie ich odpadového hospodárstva, pri ktorých okrem produkcie odpadov analyzujeme tiež náklady. Tie porovnáme so situáciou na trhu a identifikujeme ich možné zníženie.

ISO 14001 patrí medzi naše akreditované certifikácie a je populárne pre systematický prístup k identifikácii a riešení aktuálnej i budúcej legislatívy, ktoré firmám pomáha plniť zákonné požiadavky. Udržuje tak podnikanie v zhode s legislatívou a prispieva k jeho kontinuite. Poskytuje naviac konkurenčnú výhodu, alebo aspoň pomáha udržať krok s trhom, pokiaľ konkurencia už certifikáciu má.

ISO 14001 preukazuje, že kontrolujete svoje environmentálne riziká a že sa vždy snažíte zlepšovať oproti konkrétnym cieľom. Norma je určená všetkým organizáciám bez ohľadu na ich odvetvie či veľkosť, každý tak môže ťažiť z riadenia a priebežného zlepšovania výkonu, ktoré certifikácia ISO 14001 poskytuje v kľúčových oblastiach, ako je spotreba energie, znižovanie produkcie odpadu a získavanie surovín.

2. ENERGIA

Certifikácia ISO 50 001 poskytuje rámec pre vývoj efektívneho systému riadenia a hospodárenia s energiami. Okrem úplnej analýzy energetického hospodárstva vám umožní vytvoriť a implementovať energetickú politiku, stanoviť dosiahnuteľné ciele pre účinné využívanie energií, odhaliť príležitosti k zníženiu ich spotreby a zbierať, vyhodnocovať dáta, na základe ktorých sa môžete ľahšie rozhodovať.

Energetický audit prináša kompletnú analýzu spotreby energií. Jeho výstupom je súbor doporučení vedúcich k zníženiu spotreby energií a určenie príležitostí, ktoré z finančného hľadiska majú zmysel, ako napríklad prijatie nového zdroja energie.

Doba spracovania tohto auditu môže byť kratšia než zavedenie a certifikácia ISO 50 001 EnMS. Jedná sa však o „jednorazovú akciu”, ktorú musíte opakovať každé štyri roky. Strácate tak možnosť  posudzovať potenciálne úsporné opatrenia v medziobdobí a tým pádom sa nejedná o tak komplexný nástroj.

ENERGETICKÝ MANAŽÉR

Okrem energetických auditov a ISO 50 001 stojí za zmienku tzv. „Energetický manažér“, externý profesionál, ktorý vaše energie zanalyzuje a bude vás edukovať v praktických krokoch pri nákupe a distribučných požiadavkách (kam sa obrátiť, čo a ako vyriešiť) , aby ste dosahovali maximálneho osohu a platili skutočne za to, čo ste si s dodávateľmi a distribútormi energií dojednali.

Tento spôsob najímania kvalifikovaných externých pracovníkov iba na obdobie, kedy ich skutočne potrebujete, naviac môže výrazne znížiť mzdové a prevádzkové náklady.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

Biomasa či solárne, veterné, vodné elektrárne. Alternatíva v podobe obnoviteľného zdroje energie má zmysel a tieto zámery nemusíte vždy financovať celé z vlastného kapitálu. Napríklad v rámci projektov na inštaláciu fotovoltaických elektrárni našich klientov uskutočňujeme štúdie realizovateľnosti, kde mimo posúdenia nákladov, prínosu, rizík a úsilia nutného k uskutočneniu projektov, preverujeme tiež možnosti ich čiastočného alebo úplného financovania prostredníctvom dotácií.  

Pokiaľ predložíte kvalitný projekt postavený na reálnych základoch, nemusíte sa ničoho obávať.

3. TECHNICKÉ ZARIADENIA A BUDOVY

Len servisované a udržované zariadenia dokážu znižovať náklady a spotrebu energií. Je preto dôležité mať plán nutných revízií a aktuálnu, kompletnú prevádzkovú/sprievodnú dokumentáciu pre zachovanie prevádzkyschopnosti vašich zariadení a prevencii sankcií zo strany kontrolných orgánov.

Z digitalizácie v tejto oblasti môže benefitovať mnoho firiem. Napríklad naši revízny technici informácie o zariadeniach klientov centralizujú do digitálneho nástroja s väzbou na BIM – ReviGUARD®, kde na rozdiel od excelu na tri kliknutia vidia stav, revízie a problémy všetkých zariadení. Modul legislatívnej knižnice tiež dáva pozor na zmeny, upozorňuje na ne a uľahčuje plnenie všetkého, čo ukladá zákon.

Vo fáze prevádzky akejkoľvek nehnuteľnosti sa môžete dostať do situácie, kedy máte veľké množstvo dodávateľov, zmlúv, dokumentov a tieto informácie ukladáte v rôznych adresároch a formátoch. Kvôli tomu nie je ľahké sa ihneď zorientovať v tom, aké zmluvne stanovené požiadavky je potrebné dodržiavať a akými predpismi pre prevádzku a údržbu je nutné sa riadiť.

To predstavuje veľký problém nielen z hľadiska kontrol a dohôd o úrovni poskytovaných služieb, ale i bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov. Naše O&M manuály, audity výkonnosti externe či interne dodávaných FM riešení, zadania výberových riadení na dodávateľov, alebo kompletné outsourcingy BOZP, PO a FM služieb spoločnostiam môžu poskytnúť výrazné administratívne, mzdové i prevádzkové úľavy.

Každý si chce byť istý, že poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a účinne a že boli prijaté opatrenia na zabránenie odloženým nákladom a dodatočným nákladom, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neznalosti rizík spojených s investíciou.

Organizácie preto využívajú náš dohľad a poradenstvo v projektoch financovaných bankami i poisťovňami (tzv. ASM – asset management) a jednorazových či pravidelných inšpekcií, analýz, posudkov, bankových monitoringov, technických a environmentálnych Due Diligence, posúdení lokalít alebo štúdií realizovateľnosti.

Odhaľujú tak potenciálne riziká, ktoré by mohli brániť v realizácii projektov, zvyšovať náklady, ohrozovať návratnosť ich investícií a na základe výstupov z analýz, štúdií a posudkov môžu urobiť kvalifikované rozhodnutia.

V prípade sporov (zmluvné vzťahy, viac práce, cenotvorba) týkajúcich sa investičných projektov, poskytujeme tiež tzv. „Claim management“, kedy vykonávame analýzu zmlúv, cien, dohôd a ako nezávislá tretia strana pomáhame rozhodovať legislatívne a technické spory, aby sa zabránilo nákladným a vlečúcim sa súdnym pojednávaniam.

Kontinuite vášho podnikania môže byť kedykoľvek zasadený drvivý úder. Súčasná situácia, kybernetický útok, politická nestabilita, extrémne počasie, požiar, pandémia, spory zamestnancov a podvody sú len niektoré z nich. ISO 22301 je teda relevantný pre akýkoľvek typ organizácie, veľkú alebo malú, verejnú i súkromnú.

Certifikácia ISO 22301 znižuje riziká straty majetku, príjmov, povesti, nedodržania právnych predpisov a prispieva k udržaniu cashflow, motivácii a bezpečiu zamestnancov. Poskytuje kvalitné informácie pre strategické plánovanie, riadenie interných aj externých rizík (napr. dodávateľského reťazca) a ľudských zdrojov.

BIA (Business Impact Analysis) odhalí zraniteľné oblasti podnikania a kritické problémy vyžadujúce pozornosť. Naši klienti vďaka spoľahlivo zavedeným systémom, procesom a stratégie na zabezpečenie kontinuity podnikania benefitujú z nižších nákladov na poistné a menšieho dopadu na výkonnosť spoločnosti v prípade incidentu.

Ako vidíte, ciest vedúcich k úsporám a podpore kontinuity podnikania je skutočne mnoho. Radi by sme tu načrtli konkrétne spôsoby, ktoré možno aplikovať všeobecne na všetky spoločnosti a odvetvia, ale to bohužiaľ nie je možné.

Kontaktujte nás nezáväzne, prejdeme si spoločne všetky možnosti a vy si na základe vlastných poznatkov zvolíte to pravé pro vašu firmu. To najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že sa dozviete niečo nové.

JEDINÉ ČO VÁS DELÍ OD RIEŠENIA VÝZIEV KTORÝM ČELÍTE, JE ODOSLAŤ FORMULÁR

Telefón
Vaša činnosť