CERTIFICATION_9

RIADENIE PODNIKOVÝCH RIZÍK

Globalizácia spolu s rozvojom moderných technológií, napriek zjavným výhodám, vytvára nové hrozby pre podnikanie. Potreba zaistiť bezpečnosť v organizáciách je jednou z výziev moderného sveta.

Vo fungovaní takmer každej spoločnosti existujú hrozby týkajúce sa fungovania systémov riadenia, ľudských faktorov a kontinuity zdrojov. Problém vyskytujúci sa v ktorejkoľvek z týchto oblastí môže mať za následok zhoršenie činnosti spoločnosti, stratu dôvery zákazníkov a poškodenie imidžu.

Bureau Veritas ponúka hotové riešenia v oblasti riadenia rizík, využívania IT systémov, fyzických zdrojov a podnikateľských hrozieb. Program školení ponúkaný našim klientom umožňuje úplné pochopenie bezpečnostných noriem a ich správne uplatňovanie. Dôsledkom dodržiavania pravidiel založených na hodnotení rizika je kontinuita organizácie, súlad s procesmi, zvýšená dôvera zákazníkov a optimálne využívanie zdrojov.