CERTIFICATION_4

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - prevencia a minimalizácia rizika vedúca k ochrane zdravia a majetku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

BOZP je súbor opatrení (technických, organizačných, výchovných), ktoré pri správnej aplikácii a realizácii obmedzí ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia na minimum. 

Nedodržiavanie požiadaviek zákonných predpisov z tejto oblasti môže mať na zamestnávateľa negatívny dopad. V dôsledku kontrol zo strany štátnych inštitúcií (inšpekcia bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, a pod.) hrozí riziko vysokých sankcií, ale aj trestné stíhanie manažérov u závažných prípadov - napríklad pri smrti či pracovného úrazu zamestnanca, ku ktorým došlo z dôvodu nedbalého rokovania či nedodržiavanie príslušných predpisov.