PODMIENKY POUŽÍVANIA

Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Podmienky používania tohto servera sú záväzné, ak nesúhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

Niektoré právne obmedzenia úvodných ustanovení

Spoločnosť BUREAU VERITAS Slovakia, spol. s r.o., ID: 35914823, registrované sídlo v Bratislave, Plynarenska 7/B, PSČ 82109 (ďalej len "Bureau Veritas"), prevádzkovateľ webového servera bureauveritas.sk, vám dáva právo prezerať a robiť kópie materiálov publikovaných na tejto webovej stránke výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že budete mať všetky autorské práva a ďalšie doložky o vlastníckych právach, ktoré tvoria súčasť pôvodných materiálov vo všetkých kópiách týchto materiálov. Nie ste oprávnení upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, zobrazovať alebo distribuovať alebo používať materiály nájdené na tejto webovej stránke, vrátane ich kópií, na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Používanie a zverejňovanie dostupných materiálov na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo v akomkoľvek inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a akékoľvek neoprávnené použitie tejto stránky môže predstavovať porušenie autorských práv, ochranných známok zákonov a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše povolenie na používanie tejto webovej lokality a dostupných materiálov sa automaticky ukončí a musíte okamžite zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili, alebo ich kópie akýmkoľvek iným spôsobom.

Vyhlásenie

Materiály (vrátane všetkého softvéru) a služby poskytované na tejto webovej stránke sú poskytované "tak ako sú", t. j. materiály a služby poskytované na tejto webovej stránke. bez záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo ich pôvodu. Povinnosti predsedníctva Veritas týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výlučne zmluvami, na základe ktorých sa poskytujú. Okrem toho, Bureau Veritas nezodpovedá za presnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tejto webovej stránke. Predsedníctvo Veritas môže vykonávať zmeny materiálov dostupných na tejto webovej stránke alebo zmeny v službách a cenách opísaných na tejto webovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály, služby a ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a predsedníctvo Veritas sa nezaväzuje aktualizovať materiály, služby a ceny na tejto webovej stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

Predsedníctvo Veritas, jej dodávatelia alebo iné tretie strany uvedené na tejto webovej stránke nie sú zodpovední za žiadne škody (vrátane, ale nie výlučne, škody vyplývajúce zo stratených ziskov, straty dát alebo prerušenia transakcií) spôsobené používaním, zneužitím alebo na základe výsledkov používania tejto webovej stránky, alebo servera, na ktorý sa táto stránka odvoláva, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach, či už v rámci záruky, zmluvy, deliktu alebo akékoľvek právne či bolo alebo nie je úrad Veritas informovaný o možnosti takéhoto poškodenia.

Podmienky, ktorými používateľ predloží

 

Společnost Bureau Veritas poukazuje na to, že odmieta dostávať dôverné alebo inak chránené informácie prostredníctvom tejto webovej stránky. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné komunikácie, ktoré prenášate alebo odošlete na túto webovú stránku, sa preto nepovažujú za dôverné ani chránené, a to ani v prípade, že je výslovne uvedené. Poskytnutím akýchkoľvek informácií a materiálov predsedníctvu Veritas, predsedníctvo Veritas nevzniká žiadne povinnosti poskytovateľovi týchto informácií a materiálov. Predsedníctvo Veritas a osoby poverené touto správou môžu kopírovať, publikovať, šíriť a inak používať všetky takéto komunikácie, obrázky, zvuky, texty a iné komponenty na komerčné alebo nekomerčné účely.

Sledovanie návštevnosti webového servera

S cieľom zachovať požadované kvalitatívne parametre tohto webového servera a poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou internetovej prevádzky, bude predsedníctvo Veritas sledovať prevádzku svojich DNS, web, databázy a databázy poštové servery, vrátane IP adresy počítačov, ktoré kontaktujú Internet na celom svete, budú archivovať a hodnotiť tieto informácie, najmä pre technickú bezpečnosť prevádzky tejto webovej stránky a rozšírenie služby podľa ich skutočného používania.

Cookies

Táto webová lokalita odosiela súbory cookie do osobných počítačov používateľov tejto webovej lokality (ak používateľ povolil webovú lokalitu vo svojom prehliadači) alebo číta tieto súbory z týchto počítačov, ak používateľ číta túto webovú lokalitu Server navštívil predtým v minulosti. Jedným z dôvodov pre používanie cookies je pomôcť zhromažďovať štatistiky návštevnosti tejto webovej stránky, ako je popísané vyššie. Tieto informácie nie sú nikdy spojené s osobnými informáciami a nemôžu byť identifikované konkrétnym používateľom na jeho základe.

Môžete zakázať príjem cookies z tejto webovej stránky priamo vo vašom webovom prehliadači.

Prepojenia na webové lokality tretích strán

Prepojenia na túto webovú lokalitu môžete vytvoriť z iných webových lokalít, ale musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Odkazy môžu odkazovať na obsah tejto webovej stránky, ale nemusí replikovať to
  2. prepojenia by nemali vytvárať vzhľad prostredia prehľadávača alebo okrajov okolo obsahu tejto webovej lokality
  3. by nemali naznačovať, že predsedníctvo Veritas schvaľuje lokality alebo produkty
  4. by nemala skresľovať alebo skresľovať vzťah s predsedníctvom Veritas
  5. by nemali predstavovať nepravdivé informácie o službách Bureau Veritas '
  6. obsah, ktorý by mohol byť interpretovaný ako nechutný, urážlivý, kontroverzný, alebo nelegálne
  7. obsahovať iba obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Ochranné známky

Výrobky a názvy spoločností uvedené heremay sú ochrannými známkami alebo servisnými značkami ich príslušných vlastníkov.