Priroda_Zem_sustainability

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Súčasné podnikateľské prostredie motivuje organizácie, aby zvážili plný sociálny a etický dopad svojich činností. Spoločnosti so zodpovedným prístupom k sociálnym a etickým otázkam získajú konkurenčnú výhodu a vybudujú dôveru medzi svojimi klientmi, investormi, miestnymi komunitami a spotrebiteľmi.

PODPORUJEME NAŠICH ZÁKAZNÍKOV V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

  • výpočet a overovanie uhlíkovej stopy podľa produktu a organizácie
  • trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane certifikácie v dodávateľskom reťazci produktov lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
  • odborná príprava v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
  • overovanie a certifikácia v dodávateľskom reťazci biomasy a biopalív
  • overovanie a validácia EMAS (schéma environmentálneho riadenia a auditu)