ECO_3

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Systematická starostlivosť o životné prostredie je strategický nástroj pre vytvorenie dôvery voči okoliu a ekologickému podnikaniu!

Požiadavky vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy ochrany životného prostredia sa dotýkajú väčšiny firiem a musia byť splnené v jednotlivých oblastiach životného prostredia (odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, chemické látky a zmesi, ochrana ovzdušia, problematika obalov a ďalšie). V prípade neznalosti a podcenenia významu tejto oblasti hrozí riziko ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, ale taktiež riziko sankcií, zvýšenia prevádzkových nákladov či ohrozenie image firmy.

S väčším dopytom zákazníkov a zainteresovaných strán po environmentálne zodpovedných produktoch a službách poskytuje efektívny systém riadenia rámec pre neustále zlepšovanie, ktoré pomáha identifikovať a kontrolovať účinky vašej organizácie na životné prostredie. Ponúka konkurenčné výhody a externé overenie pri uchádzaní sa o zákazky. Môže tiež pomôcť znížiť náklady a zvýšiť produktivitu zjednodušením procesov.