Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Bureau Veritas už viac ako 15 rokov certifikuje a dohliada na systémy manažérstva kvality svojich klientov. Certifikát Bureau Veritas na systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 vo svete udržuje viac ako 55.000 organizácií. Metodika a riadenie certifikácie systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 je medzinárodne uznaná viac ako 30 národnými akreditačnými úradmi.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY - CERTIFIKÁT ISO 9001: 2015 (QMS)

Jedná sa o najžiadanejšiu, najznámejšiu a najviac používanú normu. Je určená všetkým firmám od malých, stredných až po tie najväčšie korporácie. Možno ju dokonca využiť aj v oblastiach podnikania.

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 9001: 2015 (QMS):

  • Udržanie stálej vysokej úrovne výrobného procesu, a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom
  • Možnosť optimalizovať náklady - zníženie prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nekvalitné výrobky, úspora surovín, energie a ďalších zdrojov
  • Navýšenie tržieb, zisku, trhového podielu aj spokojnosti vlastníkov pomocou efektívne      nastavených procesov
  • Možnosť získania najnáročnejších zákazníkov a možnosť získania nových zákazníkov vďaka poskytovaniu vysoko kvalitnej produkcie
  • Možnosť zúčastniť sa výberových konaní o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe
  • Skvalitnenie systému riadenia, zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie
  • Zlepšenie poriadku a zvýšenie výkonnosti celej organizácie
  • Zvýšenie dôvery verejnosti a štátnych orgánov
  • Vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek trhu, jednotlivých zákazníkov, legislatívnych požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológií, organizačných zmien a pod.)