CTC_5

STAVEBNÝ PRIEMYSEL

Pomáhame klientom dosiahnuť kvalitu, chrániť zdravie, bezpečnosť a životné prostredie a riadiť aspekty stavebných projektov, od designu po realizáciu a aj počas samotnej prevádzky. Ponúkame splnenie lokálnych požiadaviek v priebehu každej stavebnej fázy a poskytujeme technickú a konzultačnú podporu.

V OBLASTI STAVEBNÍCTVA ZABEZPEČUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

 • Technické supervízie a technické dozory (TDI/TDS) počas celkového priebehu výstavby a samotnej prevádzky stavieb

 • Kontrolné činnosti pre finančný sektor v rámci projektového alebo exportného financovania

 • Technické inšpekcie vo výrobe stavebných elementov
 • IDI činnosti, t.j. expertné činnosti a posudky zakladania, statiky a dynamiky stavieb + vodotesnosti stavieb pre účely poistenia stavieb
 • Technické a environmentálne due diligence (stavebná časť, technické zariadenia budov, legislatívny súlad objektov atď.)
 • Posúdenie technického stavu budov vrátane technické zariadenia (TZB)
 • Posudzovanie zhody stavebných častí projektov s definovanými predpismi a normami
 • Činnosti v oblasti MINING (geologické konzultačné služby)
 • Konzultačné činnosti charakteru „Project Management“
 • Služby pri zabezpečení EIA
 • Služby pri zabezpečovaní stavebného povolenia, kolaudácie:
 • Technicko administratívna činnosť – kompletizácia dokladovej časti (papierová a elektronická forma) s požadovaným obsahom Investora/Zhotoviteľa:
  • Validácia/kontrola kvality dokladovej časti: validácia jednotlivých predkladaných dokumentov zo strany subdodávateľov (súlad s relevantnými legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami, minimalizácia rizík  spochybnenia predkladanej dokumentácie jednotlivým orgánom štátnej správy v procese kolaudácie stavby).
  • Spracovanie finálnej verzie dokladovej časti.
  • Kontrola úplnosti dokladovej časti realizovaná z hľadiska lokálnych právnych požiadaviek.
  • Priama komunikácia s jednotlivými dodávateľmi, v mene Investora/Zhotoviteľa stavby.
 • Vypracovanie O&M manuálov (manuál na údržbu a prevádzku pre komerčné stavby, plán užívania verejnej práce pre verejné stavby), kde pomáhame Investorom/Zhotoviteľom zadefinovať presnú špecifikáciu čo majú urobiť, vytvoriť štruktúrovaný adresár pre O&M manuál, vykonať školenie personálu pre prevádzku a údržbu.
 • Činnosti autorizovaného koordinátora BOZP na stavenisku
 • Špecifické technicko-konzultačné služby podľa potreby klientov v oblasti stavieb (pozemné stavby, dopravné stavby, inžinierske stavby,  vodohospodárske stavby, atď.).