ENERGY_20

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Zásadnou súčasťou infraštruktúry každého priemyselného závodu, skladu alebo inej budovy sú elektrické zariadenia. Zlyhanie alebo poškodenie týchto zariadení býva hlavným faktorom vypuknutia požiaru a môže viesť taktiež k nebezpečným elektrickým úrazom.

Pre zabezpečenie ochrany ľudského života a majetku musí spoločnosť vyhodnotiť riziká elektrických zariadení, analyzovať ich fyzický stav a neodkladne sa vysporiadať s potenciálnymi nebezpečnými situáciami. Zavedenie účinného programu údržby a prevencie rizík je nákladovo efektívnym spôsobom ako splniť tieto požiadavky.

V tejto oblasti zabezpečujeme nasledujúce služby:

Vstupnú kontrolu u všetkých elektrických zariadení od hlavného prívodu až po koncové zariadenia, ktoré sú napájané vysokým a nízkym napätím.

  • Pri revízii elektrických zariadení zabezpečujeme prehliadku, kontrolné meranie a preskúšanie celkového stavu.
  • Pri revízii elektrických spotrebičov zabezpečujeme kontrolné meranie a preskúšanie celkového stavu.
  • Vypracovanie správy o revízii, ktorá určuje bezpečnosť prevádzky elektrického zariadenia.