CTC_5

NASTAVENIE A OPTIMALIZÁCIA PREVÁDZKY NEHNUTEĽNOSTÍ

Bezpečnosť prevádzky budovy a kontrola nákladov ako značka úspechu. Pomôžeme s odhalením slabých miest v procesoch súvisiacich s facility manažmentom, navrhneme ich optimalizáciu pre efektívnejšie riadenie a kvalitnejšiu dodávku služieb.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Analýza potrieb jednotlivých služieb facility managementu

  • V spolupráci s Vami vykonáme analýzu Vašich potrieb v rámci služieb facility managementu. Zhodnotíme ako sú riadené hlavné činnosti, ako sú vykonávané a spätne kontrolované.

Zmapovanie a vyhodnotenie služieb facility managementu a informačných tokov

  • Zistíme a vyhodnotíme služby v oblasti facility managementu. Odhalíme slabé miesta a navrhneme riešenia, ktoré všetky procesy zefektívnia, zjednodušia a zrýchlia.

Nastavenie reportov

Zostavíme vhodné dokumenty a informačné procesy pre jednoduché získanie a riadenie správnych a užitočných informácií.

Zostavenie alebo kontrola prevádzkového manuálu budovy, plánu servisov, údržby, opráv

  • Zostavíme manuály a navrhneme plány, ktoré významne pomôžu nielen v riadení jednotlivých činností ohľadne infraštruktúry, ale pomôžu i v oblasti bezpečnosti práce a vhodnejšieho plánovania zdrojov.

Nastavenie vhodného digitálneho nástroja pre riadenie prevádzky nehnuteľnosti

Dodáme Vám vhodný digitálny nástroj, v ktorom je možné jednoducho a efektívne nastavovať a riadiť všetky procesy spojené s plánovaním a výkonom služieb facility managementu.

Audit plnenia legislatívnych požiadaviek z pohľadu HSE&FS (health, safety, environment and fire safety)

  • Skontrolujeme či plníte všetky nariadenia dané legislatívou z pohľadu bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. A to aj z pohľadu či Váš dodávateľ má príslušné oprávnenia. Audit doplníme o hodnotenie rizík a doporučenia k náprave.

Audit plnenia požiadaviek vyplývajúcich z obchodných zmlúv

  • Pozrieme sa do Vašich zmlúv s cieľom zistiť aké máte povinnosti voči obchodným partnerom a či sú tieto povinnosti plnené. Audit doplníme o hodnotenie rizík a doporučenia k náprave.

Doporučenie použitia insourcingu alebo outsourcingu

  • Porovnáme ekonomiku, vykonávanie a riziká spojené s jednotlivými službami facility managementu u Vás a navrhneme Vám či využiť vlastných zamestnancov alebo službu zadať dodávateľovi.