AUDIT VÝKONNOSTI A KONTROLA KVALITY SLUŽIEB

AUDIT VÝKONNOSTI A KONTROLA KVALITY SLUŽIEB

Kvalita dodávaných služieb pod kontrolou. Skontrolujeme, či externe alebo interne dodávané služby v oblasti facility manažmentu zodpovedajú Vašim požiadavkám, či sú vykonávané riadne a za zodpovedajúcu cenu.

DOKÁŽEme ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Zmapovanie procesov pre konkrétne služby facility managementu

  • Popíšeme a zanalyzujeme celý proces dodávky služby. Upozorníme na slabé miesta a navrhneme riešenie pre ich odstránenie.

Výber vhodného riešenia insourcingu alebo outsourcingu pre konkrétne služby facility managementu

  • Zhodnotíme aká forma zabezpečenia služby z pohľadu rizík a nákladov je pre Vás výhodná.

Kontrola aktuálnych zmlúv a ich porovnanie

  • Skontrolujeme či sú plnené podmienky stanovené v aktuálnych zmluvách s dodávateľmi služieb facility managementu.

Kontrola kvality dodávaných služieb facility managementu

  • Vykonáme kontrolu, či kvalita dodávky služieb facility managementu zodpovedá výške úhrad za tieto služby.

Kontrola legislatívnych povinností a ich vykonávanie

  • Skontrolujeme, či poskytovatelia služieb majú zodpovedajúce oprávnenia k výkonu konkrétnych služieb, či nedochádza k porušovaniu legislatívy pri výkone činnosti.

Analýza Vašich požiadaviek na služby facility managementu

  • Dokážeme s Vašou pomocou zanalyzovať, či Vám poskytovateľ služieb facility managementu dodáva správne informácie včas a v súlade so zákonmi.

Zabezpečenie odbornej a nezávislej oponentúry v sporoch o kvalitu vykonávaných služieb

  • Nezávisle posúdime a vyhodnotíme prípadné spory v poskytovaní niektorej zo služieb facility managementu. Stanovíme zodpovednosti a rozsah plnenia podľa zmluvy, dodržanie riadnych technologických postupov a pod.