PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Správne riadenie systému je začiatkom každého skvelého výsledku.

Zistíme potreby jednotlivých častí spoločnosti a na základe získaných dát navrhneme vhodné procesy, ktoré následne dokážeme implementovať.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Analýza potrieb jednotlivých služieb facility managementu a nastavenie SLA, KPI

Spoločne s Vami vykonáme analýzu Vašich potrieb v rámci segmentu služieb facility managementu. Zistíme, ktoré služby potrebujete pre Vašu hlavnú činnosť, ako sú riadené, vykonávané a ako je nastavená ich kontrola.

Spracovanie projektu implementácie služieb facility managementu

Vypracujeme a zrealizujeme vhodný spôsob ako začať využívať službu facility managementu, ktorá ešte nie je u Vás realizovaná a riadená.

Definovanie stratégie facility managementu a stanovenie cieľov, akčných plánov k ich naplneniu

  • Pre zavedenie facility managementu v spoločnosti zostavíme stratégiu, ktorá je v súlade s hlavnými cieľmi spoločnosti. Stanovíme ciele, ktoré majú byť dosiahnuté a zostavíme akčný plán k ich splneniu.

Spracovanie a úprava interných smerníc a popísanie procesov v oblasti facility managementu

  • Skontrolujeme Vaše interné smernice týkajúce sa procesov facility managementu a upravíme ich a znovu nastavíme tak, aby došlo k optimalizácii a úsporám zdrojov.

Doporučenie vhodného digitálneho nástroja pre facility management

  • Pre optimalizáciu procesov dodáme vhodný digitálny nástroj, ktorý zvýši efektivitu Vášho riadenia facility managementu.