ENERGY_19

ENERGETICKÉ AUDITY & ISO 50001

Energetické manažérstvo: znižovanie nákladov a emisií!

Náklady na spotrebu energií sa pre organizácie stávajú stále významnejším podielom prevádzkových nákladov, takže každá úspora energií sa premietne do ich zníženia. Zníženie spotreby energií zároveň predstavuje nižšie emisie skleníkových plynov a predstavuje väčšiu starostlivosť o prírodné zdroje. Smernica 2012/27EÚ stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ.

Energetický audit alebo energetický certifikát?

Energetický audit upravuje zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a jeho vykonávacia vyhláška č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.

Energetický certifikát upravuje zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacia vyhláška č. 364/2012 Z.z.

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v rámci organizácie. Musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.Pri energetickom audite sa vykonávajú všetky činnosti, ktoré sú potrebné aj na energetickú certifikáciu spolu s ďalšími činnosťami, ktoré nie sú súčasťou energetickej certifikácie.

PREČO SI VYBRAŤ BUREAU VERITAS?

  • Celosvetový priekopník systému energetického manažérstva
  • Líder v oblasti certifikácie udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania
  • Geografický aspekt - pôsobnosť vo viac ako 140 krajinách a vo všetkých regiónoch SR
  • Medzinárodne uznávaná značka - symbol vysokej profesionality, stability, spoľahlivosti a záruky neustáleho  zlepšovania.