Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečovanie vašich povinností v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré pre vás vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na rozsah a charakter vami vykonávanej činnosti. 

Zabezpečovanie vašich povinností v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré pre vás vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na rozsah a charakter vami vykonávanej činnosti. 

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Bureau Veritas ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi:

 • vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi
 • školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • kontrola požiarnych uzáverov
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
 • zabezpečenie komplexného výkonu ochrany pred požiarmi pre odberateľa na základe zmluvy
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD)
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi