AUTOMOTIVE_41

FINANČNÝ SEKTOR

Ponúkame široké portfólio služieb už od roku 1998, ktoré sú zamerané aj na činnosti pre bankové inštitúcie financujúce projekty, odborné technické činnosti, technické inšpekcie, technické dozory a expertné služby v rôznych technických odboroch. Tieto činnosti vykonávame podľa technickej legislatívy platnej v EÚ alebo v lokálnych krajinách.

Našim klientom (financujúce banky, poisťovne) zabezpečujeme kontrolu účelnosti využitia finančných prostriedkov, priebeh realizácie financovaných projektov formou technických inšpekcií a konzultácii, kontroly priemyslového majetku a budov tzv. ASM (Asset Management).

VO FINANČNOM SEKTORE ZABEZPEČUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

  • Poskytujeme technické konzultácie pracovníkom bánk a poisťovní – spojených napr. s poskytovaním úverov na výstavbu investičných celkov alebo na odvoz/dovoz výrobných technológii a zariadení týkajúcich sa napr. aj ohodnocovanie škôd.

  • Dohľad nad postupmi a dodržovaním termínov výroby alebo výstavby v nadväznosti na poskytnutý úver.

  • Dohľad nad úverovanými projektmi z hľadiska platných zákonov a predpisov.
  • Dohľad nad projektmi realizovanými mimo územia SR ale aj v rámci SR.
  • Dohľad v prípadoch komoditného financovania – kontroly zástav za úvery. Týkajú sa úverov, kde majetkovou zárukou je tovar (technológie, materiály, drahé kovy a zliatiny, obilniny a olejniny).
  • Technické a environmentálne due dilligence posúdenie – nové projekty a ich štúdie, akvizície už existujúcich projektov.
  • Štúdie uskutočniteľnosti pre rôzne typy investičných zámerov v rôznych priemyselných odvetviach.
  • Posudzovanie rizík pred samotným financovaním investičného projektu (due dilligence audity, posúdenie projektu  napr. z pohľadu zmluvných podmienok, rozpočtu, technického riešenia, dodávateľského reťazca atď.), počiatočné overenie záložného práva atď.), technické inšpekcie a verifikácia počas čerpania úverov a záverečné zhodnotenie projektu.