Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Poradenstvo a konzultácie v rámci životného prostredia (legislatívne povinností) pre jednotlivé oblastí:

  • Odpadové hospodárstvo -  príprava a vedenie zákonnej dokumentácie (havarijné plány, identifikačné listy nebezpečného odpadu, prevádzkové poriadky, príprava žiadostí o vydanie súhlasov atď.) a evidencie (evidencia odpadov, príprava hlásení atď.), poradenstvo, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, školenia na úseku odpadového hospodárstva
  • Ochrana ovzdušia - príprava a vedenie zákonnej dokumentácie (určovanie zdroja znečisťovania ovzdušia, prevádzkové poriadky, príprava žiadostí o vydanie súhlasov) a evidencie (výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypĺňanie tlačív NEIS, príprava hlásení), poradenstvo, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.
  • Ochrana vôd – príprava a vedenie zákonnej dokumentácie (plány preventívnych opatrení, prevádzkové poriadky, príprava žiadostí o vydanie súhlasov) a evidencie (odbery vôd, príprava hlásení), poradenstvo, zabezpečenie funkcie vodohospodára, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.
  • Nezávislé ENVIRO audity
  • ENVIRO analýzy a technické due dilligence pre jednotlivé priemyselné sektory