Ochrana osobných údajov

Veľmi si vážime dôveru používateľov našich stránok, či našich obchodných partnerov a preto kladieme dôraz na ochranu osobných údajov pri ich spracovaní v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Prosíme Vás o prečítanie smernice o ochrane osobných údajov, aby ste boli uistení, že sú Vám úplne pochopiteľné. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tejto smernice, prosím kontaktujte nás.

Cieľom tohto dokumentu je Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti Bureau Veritas a jej stránok: www.bureauveritas.sk , www.bvtraining.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento dokument zhŕňa zásady nakladania s osobnými údajmi (ďalej len „smernica“) , ku ktorých spracovaniu dochádza spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, (ďalej len „Bureau Veritas“).

Uvedené zásady popisujú, ako Bureau Veritas zhromažďuje, zdieľa alebo iným spôsobom spracováva informácie užívateľov (ďalej len „užívateľ“) webových stránok www.bureauveritas.csk a www.bvtraining.sk, ďalej tiež obchodných partnerov (ďalej len „zákazník“), ktorí využívajú služby Bureau Veritas. Uvedené zásady sa nevzťahujú na informácie, ktoré zákazníci Bureau Veritas spracúvajú s využitím služieb Bureau Veritas.

Bureau Veritas je správcom a spracovateľom osobných údajov svojich zákazníkov, ktorí ich poskytnú pri využití služieb. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na adrese cer.rfa@bureauveritas.com.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bureau Veritas spracováva údaje získané na základe používania webových stránok prostredníctvom cookies. Pre presnejšie zacielenie reklamných kampaní a vylepšovania webových stránok využíva Bureau Veritas informácie o užívateľovi, a to ako sa chová na stránkach (na ktoré stránky klikol a množstvo ďalších, ako je napríklad vypĺňanie formulárov). Tieto údaje sú získavané automatizovane prostredníctvom nástrojov nižšie uvedených spracovateľov dát a Bureau Veritas. Pokiaľ máte vo svojom zariadení povolené ukladanie cookies, sú tieto údaje získavané aj prostredníctvom týchto súborov. Viac informácií o všetkých cookies, ktoré Bureau Veritas používa, nájdete tu.

Bureau Veritas spracováva aj dáta zo sociálnych sietí. Na webovej stránke sú implementované možnosti hodnotenia a zdieľania s pomocou sociálnych sietí (Facebook, Google, Linkedin a ďalšie.) Pokiaľ užívateľ tieto možnosti použije, umožní Bureau Veritas prístup k verejným informáciám na jeho profile v príslušnej sociálnej sieti. Súčasťou verejného profilu v sociálnych sieťach môže byť meno a priezvisko užívateľa, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa užívateľského nastavenia.

Bureau Veritas spracováva predovšetkým údaje, ktoré používateľ uvádza pri vyplnení kontaktného formulára, pri prihlásení k odberu newsletterov a pri vytváraní zákazníckeho účtu. Niektoré osobné údaje sú nevyhnutné (meno a e-mailová adresa, odvetvie) a slúžia pre základnú identifikáciu užívateľa. Údaje, ktoré Bureau Veritas spracováva sú nasledujúce:

 • meno a priezvisko,
 • odvetvie / obchodná firma
 • sídlo (ulica, č. p./č. o., mesto, PSČ, štát, IČO, DIČ)
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • Spracovanie osobných údajov u detí

Bureau Veritas vedome nezbiera informácie od detí mladších ako 16 rokov a deti do 16 rokov nemôžu používať jeho služby. Pokiaľ sa dozviete, že dieťa nám poskytlo osobné informácie v rozpore s uvedenými zásadami, môžete nás upozorniť na adrese cer.rfa@bureauveritas.com.

ÚČELY, KU KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POUŽITé

Bureau Veritas spracováva osobné údaje vždy výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené a na základe oprávneného záujmu, právnej povinnosti, plnenia zmluvy alebo udeleného súhlasu. Osobné údaje sa spracovávajú na rôzne účely, predovšetkým na:

 • komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi, vrátane zasielania informácií o aktuálnej službe, aktualizácii obchodných podmienok a na marketingové a propagačné účely
 • zaslanie odpovede na otázku užívateľov internetových stránok
 • analytiku návštevnosti internetových stránok za účelom zlepšenia služieb a ich ponuky
 • marketingové oslovenie prostredníctvom elektronického kontaktu, vyplnením formulára užívateľom na stránkach spoločnosti Bureau Veritas
 • zacielenie potenciálnych zákazníkov formou online reklamy (pozri cookies)

SPRACOVATELIA, KTORÍ MAJÚ PRÍSTUP K ÚDAJOM

Osobné údaje sú spracované najmä Bureau Veritas a jej zamestnancami, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a dodávateľmi spoločnosti, pokiaľ sú spracované v súvislosti s plnením a realizáciou uzavretých zmlúv a objednávok.

Bureau Veritas ďalej môže využívať na spracovanie osobných údajov tzv. spracovateľa. Tieto subjekty môžu osobné údaje spracovávať iba na uvedené účely a spôsobom, ktorý Bureau Veritas určí a nemôžu ich bez ďalšieho súhlasu rozširovať. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie nám poskytovaných služieb.

BUREAU VERITAS AKO SPRACOVATEĽ VYUŽÍVA:

 • Google LLC (nástroje pre webovú analytiku a on-line marketing)
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pre on-line marketing)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pre on-line marketing)
 • V odôvodnených prípadoch môže Bureau Veritas odovzdať osobné údaje aj iným subjektom (spracovateľom).
Môže dôjsť k odovzdaniu osobných údajov týmto spracovateľom:
 • spracovatelia, ktorí spracovávajú osobné údaje podľa pokynov Bureau Veritas aj v oblasti kontaktu s verejnosťou, správy elektronických dát alebo vedenia účtovníctva,
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak to vyžaduje právny predpis;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné za účelom ochrany života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.
 • doba, počas ktorej budú osobné údaje uchované
   
 • osobné údaje sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených nižšie a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

Po uplynutí tejto doby môžu byť osobné údaje uchovávané iba na účely štátnej štatistickej služby, na účely vedecké a na účely archívnictva.

Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

Bureau Veritas spracováva osobné údaje u zákazníkov a používateľov až do zrušenia ich registrácie. Údaje o kontaktných osobách zákazníkov sú spracovávané po celú dobu trvania obchodného vzťahu.

U zákazníkov služieb je Bureau Veritas oprávnená spracovávať ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácií s Bureau Veritas a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy.

Faktúry vystavené Bureau Veritas sú v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty archivovaná po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zmluvy.

Údaje získané na marketingové účely sú spracovávané po celú dobu trvania súhlasu, teda aj po dobu, kedy užívateľ povolí ukladanie v rámci nastavenia cookies na webových stránkach alebo vo svojom prehliadači. Spracovanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu a to najdlhšie do doby expirácie príslušného druhu cookies.

Obchodné a marketingové oslovenia prostredníctvom elektronického kontaktu sú zasielané do doby odvolania súhlasu alebo do doby odhlásenia ich odberu.

ODVOLANIE SÚHLASU

Zákazníci sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre zrušenie odoberania akýchkoľvek marketingových a obchodných oznámení, a to:

 • udelený súhlas na zasielanie newsletterových kampaní je možné odvolať TU
 • zaslaním žiadosti na email: cer.rfa@bureauveritas.com
 • Zacielenie reklamy (cookies) môže užívateľ zakázať zmenou priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie vybraných cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií je možné nájdete na stránke o použití súborov cookies.

SPÔSOBY SPRACOVANIA A ÚSCHOVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované a uschované:

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom výpočtového hardvéru a softvéru
 • v písomnej podobe

 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


Subjekt údajov bude mať v prípade, že bude identifikovateľnou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže svoju totožnosť, nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajov
Podľa GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od Bureau Veritas:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo EÚ;
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;
 • právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov bude možné uplatniť písomne ​​na adresu sídla Bureau Veritas.
 • Právo na opravu nepresných údajov
 • Podľa  GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom Bureau Veritas spracováva. Bureau Veritas opravu vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.
 • Právo na výmaz - Podľa GDPR má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ Bureau Veritas nepreukáže oprávnené dôvody na spracovanie týchto osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť písomne ​​na adresu sídla Bureau Veritas.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA


Podľa GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ bude popierať presnosť osobných údajov alebo dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podá námietku proti ich spracovaniu a to písomne ​​na adresu sídla Bureau Veritas.

PRÁVO NA OZNÁMENIE OPRAVY, VÝMAZU ALEBO OBMEDZENIA SPRACOVANIA


Podľa GDPR má dotknutá osoba právo na oznámenie výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu osobných údajov, bude Bureau Veritas informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Bureau Veritas o odovzdanie týchto údajov inému správcovi.

PRÁVO VZNIESŤ NÁMITKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV


Podľa GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Bureau Veritas.

V prípade, že Bureau Veritas nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, BUREAU VERITAS spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla Bureau Veritas.

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na obchodné účely a za účelom marketingového oslovenia je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky, písomnou formou, alebo elektronicky za využitia príslušného formuláru;
 • spracovaniu údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho podobným spôsobom významne dotklo. Bureau Veritas uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby;
 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Subjekt údajov má okrem práva podať námietky proti spracovaniu na Bureau Veritas právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
   

BEZPEČNOSŤ


Bureau Veritas sa zaväzuje chrániť osobné údaje aj iné informácie o svojich zákazníkoch a používateľoch ich služieb. K tomu používa rad bezpečnostných technológií a opatrení určených na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Opatrenia, ktoré používa, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu riziku zneužitia osobných údajov. Je dôležité pripomenúť, že na internete nemožno zaručiť 100% istotu.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba poverené osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu.

KONTAKT


Pokiaľ máte otázky ohľadom uvedených zásad ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, neváhajte nás kontaktovať na adrese cer.rfa@bureauveritas.com.

Správcom vašich osobných údajov je BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o., so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava.

Uvedené informácie sú v platnosti od 25. 5. 2018.