ENERGY_20

Certifikácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 je novým celosvetovým štandardom v oblasti energetického manažérstva s nasledujúcim logickým postupom pri jeho zavádzaní do praxe.

SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA  - CERTIFIKÁT ISO 50001: 2011 (EnMS) 

Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. Viac ako 600 veľkých podnikov tieto kritéria presiahne a medzi ne budú určite patriť výrobné podniky, obchodné reťazce, potravinárske koncerny, banky a poisťovne.

Dňa 1.12.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý ukladá pre veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat nad 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nad 43 mil. EUR) povinnosť vypracovať energetický audit a to opakovane každé 4 roky.

Alternatívne je možné energetický audit vykonať v rámci certifikovaného systému energetického manažérstva ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Termín zabezpečenia prvého energetického auditu bol do 5. decembra 2015. 

Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele aj partnerských a prepojených podnikov. Pri výpočtoch záleží na výške vlastníckeho podielu. Je potrebné posudzovať zoskupenie firiem v rámci celej EU (vyžiadať si stanovisko Vášho právneho oddelenia).

Postup: 

 • stanovenie energetickej politiky,
 • analýza spotreby a využitia energie (stanovenie tzv. východiskového stavu),
 • identifikovanie oblastí s významnou spotrebou a využitím energie (tzn. potenciálu ich úspor – priorít),
 • stanovenie ukazovateľov energetickej náročnosti a energetických cieľov, cieľových hodnôt a akčných plánov k ich plneniu,
 • zaisťovanie periodických predikcií spotrieb a využitia energií (a tým umožnenie efektívneho plánovania investícií smerom k zlepšovaniu),
 • zvažovanie spotreby energií v rámci rozhodovacieho procesu pre obstarávanie produktov, služieb a iného technického vybavenia.


Implementáciu požiadaviek normy ISO 50001 je možné integrovať s existujúcimi manažérskymi
systémami, napr. ISO 9001, ISO 45001  a/alebo ISO 14001.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 50001: 2011 (EnMS):

 • Výrazné zníženie nákladov na energie (až o 25%)
 • Znižovanie vplyvov na životné prostredie
 • Súlad s platnými právnymi predpismi
 • Vybudovanie energetického tímu
 • Posilnenie image organizácie
 • Konkurenčná výhoda