NEFINANČNÝ REPORTING: AKO BUDE OVPLYVNENÝ NOVÝMI NARIADENIAMI OD 2022?

OVERENIE SPRÁV O UDRŽATEĽNOSTI (ESG)

Transparentný reporting o sociálnych a environmentálnych dopadoch je zásadný pre ochranu imidžu a povesti Vašej spoločnosti. Nezávislé overenie Vašich správ o udržateľnosti od Bureau Veritas Vám pomôže komunikovať etické obchodné praktiky, budovať vedúcu pozíciu na trhu a utvárať Vaše environmentálne poverenia.

Spoločnosti, ich dodávatelia a partneri sú dnes pod väčším dohľadom ako kedykoľvek predtým. Interné a externé zainteresované strany každého druhu – od investorov po klientov a spotrebiteľov – spolu s vládami a medzinárodnými organizáciami sú stále ostražitejšie ohľadom ich postupov a očakávajú, že budú transparentne oznamovať dopady svojich činností na životné prostredie.

Bureau Veritas môže ako nezávislá tretia strana pomôcť klientom preukázať, že ich informácie o výkonnosti v oblasti udržateľnosti sú presné a nestranné. Overenie od nás spoločnostiam umožňuje predvádzať osvedčené postupy pri podávaní správ o udržateľnosti a poskytuje tak úplný prehľad o dopadoch ich činnosti.

HLAVNÉ VÝHODY:

#TIP: STiaHNitE SI ZaDARMo CSRD PŘÍRUČKU a získajte informácie, ktoré vám pomôžu v príprave na implementáciu CSRD.

 • VYHODNOŤTE VPLYVY VAŠICH ČINNOSTÍ

  široko o nich komunikujte a ukážte transparentnosť a poctivosť Vašej spoločnosti

 • ZÍSKAJTE STRATEGICKÚ VÝHODU

  v oblasti udržateľnosti vďaka nezávislému overeniu Vašich reportov

 • PREKÁŽTE, ŽE SÚ VAŠE DÁTA O UDRŽATEĽNOSTI PRESNÉ A NESTRANNÉ

  a presvedčte všetky zúčastnené strany o Vašich etických obchodných praktikách

 • ZLEPŠITE KOMUNIKÁCIU

  s investormi a zúčastnenými stranami, získajte ich dôveru

DISPONUJTE ZÁSOBOU SPOĽAHLIVÝCH ÚDAJOV

Rámec Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI), pomáha organizáciám lepšie pochopiť vplyv ich činností na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť. Jeho cieľom je zvýšiť zodpovednosť a zvýšiť transparentnosť reportingu tým, že do správ o udržateľnosti zavádza skóre. V Bureau Veritas podporujeme spoločnosti, ktoré chcú pripravovať svoje správy o udržateľnosti v súlade s GRI rámcom a súčasne im poskytujeme záruku nestranného overenia ich dát o udržateľnosti.

ZAUJMITE DÔVERYHODNÝMI REPORTY

Vďaka narastajúcemu počtu publikovaných správ o udržateľnosti vznikla norma ISO 26000, ktorá predstavuje smer pre dôveryhodný reporting o udržateľnosti a zodpovednosti spoločnosti. Presne definuje a zjednocuje koncept spoločenskej zodpovednosti a vytvára štruktúru pre udržateľný prístup veľkých spoločností. Ponúkame overenie správ v súlade s ISO 26000, ktoré našim klientom poskytuje významnú strategickú výhodu na konkurenčných trhoch.

ODLIŠTE SA OD KONKURENCIE DOKONALOU SPRÁVOU O UDRŽATEĽNOSTI

Tri overovacie štandardy AA1000 spoločnosti AccountAbility sú založené na princípoch používaných podnikmi, vládami a ďalšími verejnými i súkromnými organizáciami. Spoločne tvorí rámec záruk založený na zásadách, ktoré vedú spoločnosti k zodpovednosti za manažment udržateľnosti, výkonnosť a reporting. V Bureau Veritas pomáhame spoločnostiam zaistiť, aby bol ich reporting dôveryhodne overený a v súlade so zásadami stanovenými v týchto štandardoch.

MAJTE NEKOMPROMISNE OVERENÉ SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI

Medzinárodný štandard pre overovacie zákazky 3000 (ISAE 3000) vydaný Medzinárodnou federáciou účtovníkov stanovuje štandard pre overovanie nefinančných informácií. Štandard ISAE 3000 obsahuje pokyny pre etické správanie a manažment kvality a výkonnosti. Vďaka tomu, že poskytujeme overenie podľa tohto rámca, spoločnostiam umožňujeme preukazovať, akú robustnú povahu má overenie ich reportov.

VYLEPŠITE KOMUNIKÁCIU S INVESTORMI

Rada pre udržateľné účtovné štandardy (SASB) zahŕňa 77 globálne použiteľných odborovo špecifických štandardov, ktoré podnikom umožňujú identifikovať, spravovať a oznamovať svojim investorom finančne významné informácie o udržateľnosti. SASB rámec identifikuje minimálny súbor finančne významných tém udržateľnosti a ich súvisiacich metrík pre typickú spoločnosť v danom odvetví. V Bureau Veritas poskytujeme nezávislé overenia, ktoré sú v súlade so SASB štandardmi, a umožňujeme tak spoločnostiam naprieč odvetviami efektívne a podrobne komunikovať s ich investormi.

Image
ESG Služby Bureau Veritas