Remote_audit

Civilná ochrana

Pod pojmom civilná ochrana treba rozumieť systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Služby poskytované v oblasti civilnej ochrany:

  • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie zákonnej dokumentácie civilnej ochrany,
  • vypracovanie bezpečnostnej analýzy,
  • vypracovanie plánu ochrany,
  • spolupracovanie pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany,
  • školenia v oblasti civilnej ochrany,
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
  • poradenstvo pri výbere ochranných odevov a pomôcok súvisiacich s civilnou ochranou,
  • komplexné poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a podnikajúcich FO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.