16-conformity-4-0

Certifikácia systému manažérstva IT služieb podľa normy ISO 20000-1: 2018

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA IT SLUŽIEB - CERTIFIKÁT ISO 20000-1: 2018 (ITSMS)

Organizácie všetkých veľkostí súťažiace na trhu čoraz viac závisia od služieb informačných technológií pri propagácii a sprístupňovaní svojich produktov / služieb. To všetko ďalej komplikuje rýchlosť, akou sa vyvíja odvetvie IT. Každá organizácia, od poskytovateľa IT služieb až po spoločnosť, ktorá je pri všetkých procesoch úplne závislá od informačných technológií, musí preto zefektívniť svoj systém riadenia IT služieb.

ISO 20000 je medzinárodná norma osobitne zameraná na správu služieb informačných technológií, určená na overenie konzistentnosti v správe služieb IT a súvisiacich infraštruktúr, či už interných, alebo riadených formou outsourcingu.
Zámerom normy je definovať, čo musí organizácia urobiť, ktorá zaviedla stratégiu zlepšovania pre kľúčové procesy, ako je:

 • správa výkazov úrovní služieb,
 • monitorovanie a účtovníctvo IT služieb,
 • informačná bezpečnosť,
 • dodávatelia,
 • správa zmien a aktualizácií z hľadiska : kontinuita dodávateľského procesu, identifikácia špecifickosti IT služieb, podpora procesného prístupu, spokojnosť obsluhovaných používateľov.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 20000-1: 2018 (ITSMS):

 • Certifikácia ISO 20000 je podporou pre spoločnosti, ktoré majú v úmysle zvýšiť lineárnosť svojich IT procesov, zvýšiť efektivitu a zabezpečiť vysoko kvalitné služby poskytované interne alebo externe
 • Potreby dodržiavania predpisov, vývoj právnych predpisov, nárast nehôd, hospodárska a finančná nestabilita spôsobili, že organizácie si uvedomili potrebu prijať štruktúrovaný prístup k riadeniu rizika
 • Organizácie sú čoraz viac závislé od externých faktorov, ktoré sa ťažko kontrolujú a sú predvídateľné (finančné a výrobné krízy)
 • Poisťovacie skupiny čoraz viac inklinujú k poisteniu rizík a poistné sa môže líšiť v závislosti od držania určitých certifikácií (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001-ISO 27001-ISO 22301)
 • Trh (zákazníci a organizácie) čoraz viac požadujú záruky a už nie samocertifikácie a sebareferencie.
 • Implementácia stratégie riadenia rizík kompenzuje investície, technologické aj organizačné, potrebné na prevenciu, liečbu rizík a ich obmedzenie.