CERTIFIKÁCIA ISO 37001 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

Certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001: 2016

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

Korupcia je významnou hrozbou pre stabilné fungovanie celej organizácie. OSN nedávno upozornila na tento dôležitý problém a podnikla kroky na obmedzenie tohto fenoménu. Výsledkom bolo, že 41 krajín prijalo protikorupčné zákony založené na zákonoch v USA a Veľkej Británii. Tieto ustanovenia ustanovujú, že trestné sankcie sa budú vzťahovať nielen na osoby, ktoré prijímajú a poskytujú dávky, ale aj na riaditeľov organizácie. Široký rozsah nových právnych predpisov posilňuje túžbu formalizovať systémy riadenia s cieľom zabezpečiť súlad.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA PROTI ÚPLATKÁRSTVU - CERTIFIKÁT ISO 37001: 2016 (ABMS)

Certifikácia preukazuje súlad s legislatívou a preukazuje transparentnosť organizácie otvorením vonkajšej kontroly politík a procesov na predchádzanie korupcii.

V niektorých krajinách je prítomnosť systému súladu priamou právnou požiadavkou, a preto je implementácia systému ISO 37001 praxou, ktorá je v súlade so zákonnými požiadavkami. V iných krajinách certifikácia potvrdzuje, že organizácia autonómne prijíma opatrenia na zníženie rizika korupcie. Z toho vyplýva názor, že prípadná korupcia je dôsledkom podriadenosti zamestnancov, a nie absencie primeraných predpisov. Certifikácia ISO 37001 je v zásade silným odkazom pre zúčastnené strany, orgány a verejnosť, ktorý vzbudzuje dôveru a zlepšuje imidž spoločnosti.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 37001: 2016 (ABMS):

  • Potvrdenie zhody. Vďaka zavedeniu systému riadenia ISO 37001 bude možné vytvoriť postupy na zníženie rizika korupcie, jej odhaľovanie a správne spravovanie
  • Implementácia systému tiež pomáha zaistiť, aby ľudia pracujúci v mene spoločnosti a pre spoločnosť (napr. partneri, subdodávatelia, dodávatelia a agenti) konali čestne. V dôsledku toho sa znižuje riziko obvinenia z nedodržiavania miestnych alebo medzinárodných protikorupčných zákonov
  • Zníženie rizika porušenia zákonov v organizácii. Interne formalizovaný systém riadenia boja proti korupcii symbolizuje etické vodcovstvo, ktoré zapája a inšpiruje zamestnancov a obchodných partnerov
  • Výhody pre image v sociálnom a podnikateľskom prostredí