CERTIFIKÁCIA ISO 27001

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001: 2013

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ A DÔVERA V OBCHODNOM PROSTREDÍ

Prevádzka založená na moderných technológiách je nevyhnutne spojená s hrozbami v oblasti informačnej bezpečnosti. Aj jediný incident, napríklad strata alebo odhalenie údajov, môže poškodiť dobré meno spoločnosti a negatívne ovplyvniť riadenie bezpečnosti obchodných informácií. Dôsledky straty údajov zahŕňajú aj zníženú ziskovosť a stratu zákazníkov, ako aj ťažkosti pri získavaní nových.
 
Veľké organizácie sa už mnoho rokov podieľajú na dezorganizácii alebo krádeži obchodných tajomstiev a osobných údajov. V súčasnosti takýmto hrozbám čelia aj menšie subjekty. Preto by všetky organizácie mali implementovať stále prísnejšie bezpečnostné predpisy, a to aj kvôli požiadavkám svojich klientov a spolupracovníkov (dodávateľov). Z týchto dôvodov sa čoraz viac spoločností rozhodne používať systémy na ochranu informácií z rodiny ISO 27000.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI - CERTIFIKÁT ISO 27001: 2013 (ISMS)

ISO 27001 sa týka bezpečnosti všetkých druhov informácií bez ohľadu na formu ukladania (počítačové údaje, tlačoviny, e-maily, informácie poskytované počas externých rozhovorov, zverejňované informácie vrátane fyzických prostriedkov a informácií o zamestnancovi).

ISO 27001 pomáha zabezpečiť kontinuitu podnikania bez ohľadu na náhodné udalosti, ako sú požiare, povodne, systémové hackovanie, strata alebo narušenie údajov alebo dokonca teroristické činy. Každá organizácia by mala implementovať politiku informačnej bezpečnosti, ktorá pokrýva všetky aspekty ukladania a komunikácie údajov. Základom takejto politiky je ISO 27001.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 27001: 2013 (ISMS):

  • Účinná implementácia systému ochrany informácií významne zvyšuje bezpečnosť informácií v každej organizácii
  • Zvýši sa úroveň dôvernosti a integrity údajov
  • Systém zabezpečuje súlad s nariadeniami o ochrane údajov, najmä s osobnými údajmi (GDPR). 
  • Zvýšenie dôveryhodnosti, ako aj štruktúrovaných pravidiel efektívnej ochrany údajov a zároveň zníženie frekvencie auditov požadovaných klientmi na základe zmlúv
  • Vďaka školeniu o požiadavkám podľa normy ISO 27001 získajú zamestnanci potrebné vedomosti týkajúce sa potenciálnych hrozieb a naučia sa spôsoby, ako znížiť riziko incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti