ESG V Kocke #3 - Environment: Ako na energie z pohľadu ESG a nefinančného reportovania?

News

ESG V KOCKE #3 - Environment: Ako na energie z pohľadu ESG a nefinančného reportovania?

sep. 11 2022

V predošlom diele sme si zhrnuli, čo vieme o ESG, CSRD a čo je dôležité pochopiť, aby ste povinný nefinančný reporting pretavili v príležitosť pre Váš biznis. Pokiaľ Vám unikol, vráťte sa k nemu, skôr než sa pustíte do čítania tohto článku. Od dnešného dňa sa totiž spoločne vydáme za poznaním environmentálneho piliera v ESG. Začíname energiami, ktoré tu hrajú dôležitú rolu.

ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNEHO PILIERA V ESG

#TIP: STiaHNitE SI ZaDARMo CSRD PŘÍRUČKU a získajte informácie, ktoré vám pomôžu v príprave na implementáciu CSRD.

Ako sme sa už zmienili, situácia okolo CSRD smernice a regulácií sa neustále vyvíja, čas od času sa preto niečo zmení. S ohľadom na udržateľné ciele stanovené v Kjótskom protokole, Zelenej dohode pre Európu a Parížskej klimatickej dohode je možné očakávať, že najväčší tlak v rámci nefinančného reportovania bude na spoločnosti vyvíjaný v znižovaní dopadov na životné prostredie, teda v environmentálnom pilieri ESG.

Skratka ESG – Environmental (životné prostredie), Social (spoločenská zodpovednosť) a Governance (správa a riadení spoločnosti) však pokrýva niekoľko ďalších „subkategórií“. Pre základnú ilustráciu a popis toho, ako sa jednotlivé oblasti rozdeľujú, sme preto vytvorili jednoduchú infografiku:    

Image
Čo je skratka ESG?

ČO JE DÔLEŽITÉ POCHOPIŤ O VAŠOM ENERGETICKOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU ESG A NEFINANČNÉHO REPORTINGU?

Po prvé je dôležité vnímať energie nie len z pohľadu riadenia a optimalizácie ich spotreby, ale tiež znižovanie negatívnych, vedľajších vplyvov, ako sú emisie skleníkových plynov, dopady na pôdu, vodu a biologickú rozmanitosť, ktoré sú pri niektorých zdrojoch energie vedľajším produktom ich výroby.

Následne potrebujete primárne presné, a hlavne auditovatelné dáta. Ako vravia naši odborníci: „Pokiaľ to nemôžete zmerať, nemôžete to ani riadiť.“ To z hľadiska ESG a nefinančného reportingu platí dvojnásobne. Auditovatelné dáta pomôžu v eliminácii greenwashingu, zvýšení dôvery a pri verifikácii Vašich reportov vďaka možnosti overenia ich pravdivosti.

Dáta skrátka hrajú zásadnú rolu. Sú nenahraditeľnou ingredienciou pre zostavenie a overenie Vašich nefinančných reportov. A presne na to, ako Vaše energie riadiť a kvantifikovať, sa teraz zameriame.

AKO A ČÍM SA DÁ ZAISTIŤ OBLASŤ ENERGIÍ Z POHĽADU ESG?

Zjednodušene, pre zaistenie tejto oblasti z pohľadu ESG potrebujete:

  • Auditovatelné dáta a komplexný prehľad o Vašom energetickom hospodárstve.
  • Obnoviteľný zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne pokryje Vašu spotrebu a produkuje čo najmenšie množstvo emisií skleníkových plynov.
  • Zbierať, archivovať a vyhodnocovať dáta, aby ste mali prehľad o plnení jednotlivých KPI a z čoho vychádzať pri tvorbe nefinančných reportov.

K získaniu auditovatelných dát a prehľadu o Vašom energetickom hospodárstve môžete využiť:

  1. ČSN EN ISO 50 001 EnMS

ISO štandardy podporia aj tie nejambicióznejšie ESG stratégie a práve ISO 50 001 Vám poskytne rámec pre vývoj efektívneho systému riadenia a hospodárenia s energiami. Okrem úplnej analýzy energetického hospodárstva Vám umožní vytvoriť a implementovať energetickú politiku, stanoviť dosiahnuteľné ciele pre účinné využívanie energií, identifikovať oblasti významných spotrieb, potenciálnej úspory a zhromažďovať a vyhodnocovať dáta, na ktorých základe môžete vykonávať kvalifikované rozhodnutia, ktoré povedú k zníženiu nákladov a produkcie emisií skleníkových plynov.

  1. ENERGETICKÝ AUDIT

Poskytne Vám úplnú analýzu spotreby energie a auditovatelné záznamy. Jeho výstupom je rad doporučení vedúcich k zníženiu spotreby energie a určení príležitostí, ktoré z finančného hľadiska majú zmysel, ako napríklad prijatie nového zdroja energie.

Pri energetickom audite môže byť doba spracovania kratšia než zavedenie a certifikácia ISO 50 001. Jedná sa však o „jednorazovú akciu”, ktorú musíte každé štyri roky opakovať, strácate tak možnosť posudzovať potenciálne úsporné opatrenia v medziobdobí a tým pádom sa nejedná o tak komplexný nástroj.

Okrem energetických auditov a ISO 50 001 stojí za zmienku tzv. „Energetický manažér“, externý profesionál, ktorý Vaše energie zanalyzuje a bude Vás edukovať v praktických krokoch pri nákupe a distribučných požiadavkách (kam sa obrátiť, čo a ako vyriešiť) tak, aby ste dosahovali maximálneho úžitku a platili skutočne za to, čo ste si s dodávateľmi a distribútormi energií dohodli.

AKÉ DRUHY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIÍ SÚ Z POHĽADU ESG PRIJATELNÉ?

Aby ste efektívne plnili environmentálne ciele ESG, potrebujete zdroj, ktorý pri výrobe energie produkuje čo najmenšie množstvo emisií skleníkových plynov. K dispozícii je opäť niekoľko možností:

  • Solárna energia – fotovoltaické elektrárne.
  • Veterná energia – veterné elektrárne.
  • Vodná energia vodné elektrárne.
  • Biomasa pevná, plynná (bioplyn), tekutá (biopalivá).

Pri výbere nízkoemisného zdroja, z ktorého budete energiu čerpať, je dôležité premýšľať o tom, či chcete investovať alebo nie. V prípade investícií sa dajú využiť rôzne dotačné výzvy z národného plánu obnovy. Prostredníctvom našich partnerov sme k úspešnému získaniu dotačnej podpory doviedli mnoho firiem a môžeme povedať, že pokiaľ predložíte kvalitný projekt postavený na reálnych základoch, nemusíte sa ničoho obávať.

Samozrejme je nutné sledovať tiež výšku týchto investícií, potenciál ich návratnosti a z hľadiska ESG aj to, či a ako realizácia investícií ovplyvní napríklad pôdu, vodu či biologickú rozmanitosť. K určeniu a posúdeniu týchto vplyvov využívame pri projektoch našich klientov rôzne nástroje, ako napríklad technické a environmentálne Due diligence a štúdie realizovateľnosti.  

Pokiaľ investovať nechcete, existuje množstvo dodávateľov, od ktorých môžete odoberať energie pochádzajúce čisto z obnoviteľných zdrojov. V prípade energie z biomasy sa môžete dopytovať tiež po systémoch ISCC, SURE alebo KZR INiG, ktoré preukážu, že sú dodávané produkty vyrobené z biomasy skutočne udržateľnej.

ČÍM DÁTA O ENERGIÁCH ZBIERAŤ, ARCHIVOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ?

Pri každom Vašom energetickom toku bude potrebné zbierať, sledovať, archivovať a priebežne vyhodnocovať dáta. Umožní Vám to porovnávať KPI, pozitívne posuny, reagovať na prípadné negatívne prepady a Vaše dáta o energiách premeniť na praktické a transparentné kroky.

Vďaka pokroku v umelej inteligencii sú dnes našťastie k dispozícii rôzne systémy, ktoré pokryjú všetky vyššie spomenuté aktivity a nahrádzajú tak pracné, časovo náročné ručné odpočty z meradiel a technológií.

Šikovný je napríklad systém „ENERGIS“ dodávaný spoločnosťou COLSYS-AUTOMATIK, a.s., ktorý dokáže pravidelne zbierať a archivovať dáta z meradiel energií, technológií (napr. obnoviteľných zdrojov). Jeho užívateľské rozhranie dáta umožňuje zobrazovať rôznymi spôsobmi, porovnávať v zabudovaných analytických nástrojoch a v prípade nadštandardných odberov energií Vám tiež zasiela varovanie.

AKO VYBRAŤ SPRÁVNE RIEŠENIE?

Radi by sme tu načrtli spôsob, ktorý je možné aplikovať všeobecne na všetky odvetvia i spoločnosti, ale to bohužiaľ nejde, každý biznis i trhový segment má svoje špecifiká a líši sa. Všetko, čo sme dnes spomenuli pre Vás samozrejme dokážeme zaistiť, rozhodne Vám však nebudeme a ani nechceme tvrdiť, že potrebujete každý systém, zdroj a nástroj, o ktorom ste sa tu dočítali.

Už v predchádzajúcom článku sme avizovali, že na prípravu je stále dostatok času a tí, ktorí zlyhajú v príprave, sa pripravujú na zlyhanie. Zaisťovanie zhody s CSRD bude predovšetkým tímová práca a bez spoľahlivého partnera pôjde ťažko. Kontaktujte nás nezáväzne, radi s Vami prediskutujeme možnosti a Vy si zvolíte tu správnu cestu pre Vašu spoločnosť.

V ďalšom diele ESG V KOCKE sa budeme zaoberať tým, čo sme dnes načrtli, Vašou uhlíkovou stopou. Pokiaľ pre Vás bol tento článok užitočný, zdieľajte ho ďalej.