ESG V KOCKE #2: Nefinančný ESG Reporting – Ako pretaviť povinnosť v príležitosť

News

ESG V KOCKE #2: Nefinančný Reporting – Ako pretaviť povinnosť v príležitosť

aug. 17 2022

ESG, ESG reporting, report o udržateľnosti, nefinančný reporting, CSRD, NFRD, CSR. Dnes často skloňované pojmy súvisiace s legislatívou, ktorá v Slovenskej republike zasiahne približne 924 firiem a bezmála ďalších 50 000 v EÚ.

Je len na Vás, či z toho pre Váš biznis urobíte príležitosť alebo slabinu, kvôli ktorej stratíte potenciálnych zákazníkov, investorov, partnerov a ktorú Vaša konkurencia využije k získaniu lepšej pozície na trhu.

Pokiaľ si chcete u zákazníkov a finančných partnerov vybudovať povesť zodpovednej firmy, uľahčiť životnému prostrediu, nebáť sa nákladov spojených s nechaním všetkého na poslednú chvíľu, získať konkurenčnú výhodu a otvoriť si dvere k novým zákazkám, práve pre Vás sme pripravili seriál: „ESG V KOCKE“, v ktorom postupne zistíte, ako Vašu firmu pripraviť na nefinančný ESG reporting podľa CSRD smernice z pohľadu auditnej, inšpekčnej a certifikačnej autority. 

Ak sa potrebujete ešte zorientovať v ESG problematike, skôr než budete pokračovať v čítaní, prehrajte si stručný video úvod, v ktorom sa dozviete, čo je to ESG, koho sa týka, prečo to riešiť a ako sa dá zmerať:

Dnes sa totiž všeobecným informáciám príliš venovať nebudeme. Zameriame sa na to, ako položiť základ pre to, aby ste z blížiacej sa povinnosti vyťažili maximum. Dozviete sa:

 1. ESG a CSRD – Čo vieme?
 2. Čo je dôležité pochopiť?
 3. Ak zlyháte v príprave, pripravujete sa na zlyhanie.
 4. Aké sú riziká za nereportovanie nefinančných dát?
 5. Ako položiť základ pre to, aby ste z nefinančného ESG reportingu v budúcnosti benefitovali?

ESG A CSRD – ČO VIEME?

#TIP: STiaHNitE SI ZaDARMo CSRD PŘÍRUČKU a získajte informácie, ktoré vám pomôžu v príprave na implementáciu CSRD.

Situácia okolo CSRD smernice sa stále vyvíja, čas od času sa preto niečo zmení, napríklad ako koncom júna, kedy došlo k ročnému odloženiu termínov pre reporting. Teraz ale vieme, že:

 1. Nefinančné ESG reportovanie podľa CSRD smernice by sa malo od 1. 1. 2024 vzťahovať na spoločnosti s 250+ zamestnancami a obratom nad 40 mil. EUR, či aktívami vyššími ako 20 mil. EUR.
 2. Prvý nefinančný report sa od týchto spoločností očakáva v roku 2026 s dátami za fiškálny rok 2025.
 3. V roku 2027 (za rok 2026) budú po prvýkrát reportovať aj kótované malé a stredné podniky. Môžu však zažiadať o ročný odklad povinnosti.
 4. Nefinančný report musí pokrývať všetky oblasti ESG (Environmental, Social, Governance) a okrem pozitívneho posunu spoločnosti k udržateľnosti bude musieť obsahovať aj negatívne dopady na prostredie okolo.
 5. ESG ratingov je mnoho a každý má inú metodiku, preto je dôležité vedieť vybrať ten správny. Bude totiž slúžia ako zásadný ukazovateľ pre banky, investorov, poisťovne a tiež budúcej spolupráce.
 6. Všetky informácie v reportoch budú musieť byť nezávislé overené (napr. podľa AA1000) treťou stranou a v súlade s CSRD smernicou, Taxonómiou EÚ a inými štandardmi/ratingami (napr. GRI, SASBEcoVadis).

ČO JE DÔLEŽITÉ POCHOPIŤ?

ESG a nefinančný reporting nie je žiadna novinka. Možno že sa vo Vašej spoločnosti jednotlivým ESG pilierom už čiastočne venujete. Pokiaľ sa na nich totiž pozrieme z pohľadu ISO štandardov a ďalších nástrojov, je to pravdepodobné.

ISO štandardy budú hrať dôležitú rolu v procese zbierania nefinančných dát a celkového zaisťovania jednotlivých pilierov ESG. Môžeme si to podrobnejšie vysvetliť na tomto príklade dvoch spoločností:

Spoločnosť A má zavedené štandardy: ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001.

Spoločnosť B má zavedené štandardy: ISO 50001, ISO 45001 a ISO 27001.

Obe tieto spoločnosti majú vďaka ISO čiastočný presah do všetkých pilierov ESG. ISO 14001 a 50001, teda štandardy pre management energií a životného prostredia, patria pod pilier „E-nvironment“. Zatiaľ čo ISO 45001, ISO 37001 a ISO 27001, štandardy pre management bezpečnosti a zdravia zamestnancov a korupčných, kybernetických rizík, pokrývajú oblasti „S-ocial“ a „G-overnance“.   

Pokiaľ ste úplne na začiatku, bez ISO štandardov a spoľahlivých partnerov, ktorí Vám pomôžu, máte vďaka ročnému odloženiu povinnosti stále dostatočný priestor, ktorý Vám umožní v kľude a postupne zariadiť všetko, čo potrebujete.

Ak zlyháte v príprave, pripravujete sa na zlyhanie.

Dostávame sa k najpodstatnejšiemu bodu – čas. Ročné odloženie povinnosti nie je pre to, aby ste mohli o rok dlhšie otáľať. Má Vám poskytnúť viac času na prípravu všetkého, čo budete potrebovať k zostaveniu Vášho prvého nefinančného reportu.  

Vráťme sa ešte na chvíľu k uvedeným spoločnostiam vyššie. V súvislosti s ESG a nefinančným reportovaním sa hovorí o príležitosti pre biznis, konkurenčnej výhode a ceste k lepšej image.

Vidíme, že spoločnosti sú si na začiatku relatívne rovné – obe majú ISO štandardy, ktoré presahujú do všetkých pilierov ESG. Čo teda rozhoduje? Kto získa konkurenčnú výhodu, kto začne prostredníctvom udržateľnosti budovať lepšiu image a kto získa nové biznis príležitosti a výhodnejšie úvery?

Práve čas je rozhodujúcim faktorom. Pokiaľ spoločnosť A nechá prípravu náhode a spoločnosť B medzitým bude ďalej rozvíjať svoje aktivity v ESG, bude už dávno v tak rozbehnutom vlaku, že jej spoločnosť A jednoducho nebude stačiť, alebo bude musieť vynaložiť nemalé finančné prostriedky, aby dohnala všetko potrebné. Skrátka, pokiaľ zlyháte v príprave, pripravujete sa na zlyhanie.

AKÉ SÚ RIZIKÁ ZA NEREPORTOVANIE NEFINANČNÝCH DÁT?

Momentálne nie sú stanovené žiadne sankcie pre spoločnosti, ktoré svoje reporty nezverejnia. Jednako, za prvé sa to môže zmeniť a za druhé ESG a nefinančné kritéria v súčasnosti získavajú čím ďalej viac pozornosti ako zo strany verejnosti (spotrebitelia, média, zamestnanci), tak zo strany finančných partnerov (banky, poisťovne, investori, odberatelia).

Tým hlavným rizikom sa tak stáva onen pomyselný vlak, ktorý Vám môže ujsť. Dáta hovoria jasne. Napríklad podľa českej CSR štúdie IPSOS 72 % spotrebiteľov vníma zodpovednosť a udržateľnosť firiem ako pridanú hodnotu ich produktov či služieb a 44 % ju považuje za dôležitý aspekt pri nákupe. Spoločným menovateľom pre všetkých je férovosť k vlastným zamestnancom, ktorá sa tohto roku po prvýkrát dostala na vrchol požiadaviek, ktoré Česi na firmy kladú. [odkaz na zdroj]

Okrem zamestnancov a spotrebiteľov do hry vstupujú tiež už spomínané banky, poisťovne a investori. Pre tých je ESG rating ukazovateľom toho, ako je firma udržateľná, či je schopná pracovať s rizikami a či sa do nej vôbec vyplatí investovať.

ESG a nefinančný reporting nepriamo zasiahne aj malé a stredné podniky, ktoré do veľkých firiem dodávajú. Napríklad vo Veľkej Británii je pre spoločnosti už bežnou praxou, že po svojich dodávateľoch vyžadujú dáta o udržateľnosti (napríklad o uhlíkovej stope) a nefinančné ESG kritéria sú súčasťou určitých verejných zákaziek. Nereportovanie dát = potenciálna strata partnerov a príležitostí. [odkaz na zdroj]

Nefinančný ESG report je preto dôležité nevnímať len ako „papier“ obsahujúci nefinančné údaje o Vašej organizácii. Výstupom celého Vášho snaženia je hlavne efektívnejšia a zodpovednejšia spoločnosť.

Spoločnosť, ktorá vďaka zavedeným štandardom a nástrojom k zaisteniu ESG pilierov šetrí náklady a životné prostredie, dokáže efektívne pracovať s rizikami, má výkonných, spokojných, motivovaných zamestnancov a s transparentným, zodpovedným a udržateľným prístupom má tiež dôveru spotrebiteľov, všetkých zúčastnených strán a tým aj všetky predpoklady pre ešte úspešnejšie a výnosnejšie podnikanie.

AKO POLOŽIŤ ZÁKLAD PRE TO, ABY STE Z NEFINANČNÉHO ESG REPORTINGU V BUDÚCNOSTI BENEFITOVALI?

Teraz už viete, že včasná príprava je kľúčovým faktorom pre to, aby mohla Vaša firma benefitovať zo všetkého, čo ESG ponúka. V rámci prípravy na novú európsku legislatívu je však zásadné najprv zistiť, ako si stojíte z pohľadu ESG, čo máte a čo Vám chýba.

Ideálnym nástrojom pre zistenie potrieb a nedostatkov je tzv. GAP analýza, ktorá poslúži ako odrazový mostík. Jej priebeh je s Bureau Veritas jednoduchý. Prídeme za Vami, zhodnotíme aktuálny stav Vašej spoločnosti a na základe zistení si zvolíte najúčinnejšiu cestu k dosiahnutiu súladu s európskou legislatívou.

Ako už bolo spomenuté v úvode tohto článku, je len na Vás, či z nefinančného ESG reportovania pre Váš biznis urobíte príležitosť alebo slabinu, kvôli ktorej stratíte potencionálnych zákazníkov, investorov, partnerov a ktorú Vaša konkurencia využije k získaniu lepšej pozície na trhu.

V ďalších dieloch: „ESG V KOCKE“ sa budeme venovať jednotlivým pilierom ESG a popisovať, ako a čím je možné ich zaistiť. Začíname oblasťou „E-nvironmentu“, sledujte nás (Facebook, YouTube), nech Vám nič neunikne.

Bol pre Vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho ďalej.

Kliknite tu a prečítajte si ďalší diel venovaný environmentálnemu pilieru, konkrétne energiám z pohľadu ESG.