INTENRATIONAL SUSTAINABILITY AND CARBON CERTIFICATION (ISCC)

INTENRATIONAL SUSTAINABILITY AND CARBON CERTIFICATION (ISCC) -  Medzinárodná udržateľnosť a uhlíková certifikácia

CERTIFIKÁCIA BIOPALÍV - Požiadavky na udržateľný rozvoj

Požiadavky trvalo udržateľného rozvoja výroby biopalív / biokomponentov a biokvapalín boli prvýkrát zavedené smernicou 2009/28 / ES z 23. apríla 2009, skrátene RED.

V Poľsku sa implementácia smernice RED implementovala nadobudnutím účinnosti zákona z 21. marca 2014 o zmene a doplnení zákona o biokomponentoch a kvapalných biopalivách a niektorých zákonov.
Tento zákon upravuje činnosť subjektov v rozsahu zavedenia domáceho trhu s kvapalnými biokomponentami / biopalivami, ktoré sa majú použiť na implementáciu Národného indikatívneho cieľa.

OVERENIE BIOMASY A BIOPALÍV

Udržateľnosť biomasy sa môže hodnotiť na základe osobitných požiadaviek, ktoré sú súčasťou dobrovoľných certifikačných systémov. Uskutočňuje sa to pomocou auditov vykonávaných nezávislými certifikačnými orgánmi. Nezávislé overovanie by sa malo vzťahovať na celý dodávateľský reťazec, od výrobcu biomasy až po konečného distribútora biopalív na trhu EÚ.

Podľa zákona sa povinná certifikácia vzťahuje na subjekty pôsobiace v oblasti:

  • výroba biokomponentov (rastliny vyrábajúce bioetanol a metylestery mastných kyselín)
  • spracovanie biomasy (ropné mlyny, liehovary, závody vyrábajúce mastné kyseliny alebo iné suroviny na výrobu bioetanolu a metylesterov mastných kyselín)
  • nákup, dovoz alebo získanie biomasy v rámci Spoločenstva (nákupné a obchodné spoločnosti so skladmi alebo bez skladov, obchodovanie so surovinami na výrobu biokomponentov / biopalív a hotových biokomponentov / biopalív)

 - dO 1. Októbera 2014 boli trvalo udržateľné rozvojové systémy dobrovoľné, od tohto dátumu, každý z nich MUSÍ mať PLATNÝ CERTIFIKÁT UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.

VÝHODY

  1. Overovanie biomasy a biopalív je požiadavka, ktorú je potrebné splniť, aby sa získal prístup na európske trhy a aby v prípade distribútorov biopalív bolo možné využiť daňové výhody zavedené v členských štátoch EÚ.
  2. Overenie v rámci schválených systémov, ako sú ISCC EU alebo KZR INiG, poskytuje nezávislú záruku, že výrobky spĺňajú požiadavky platných nariadení EÚ.
  3. Certifikovaná biomasa sa môže použiť aj na iné účely, napríklad v potravinárskom priemysle.

CERTIFIKÁT ISCC

ISCC EU - systém vyvinutý v Nemecku. Vhodný pre všetky druhy biomasy pestovanej a zozbieranej na svete. Typ subjektov, ktoré môžu požiadať o osvedčenie: všetky subjekty v dodávateľskom reťazci ISCC EÚ, od poľnohospodárskeho výrobcu, cez spracovateľov biomasy, až po dodávateľov.