ECO_21

VERIFIKÁCIA EMAS

AKTÍVNE RIADENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VĎAKA OVEROVANIU A VALIDÁCII EMAS

EMAS - Systém environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS) je nástroj EÚ implementovaný nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009, ktorého cieľom je podporiť rôzne organizácie (spoločnosti, , inštitúcie) na neustále zlepšovanie účinkov environmentálnych aktivít so zameraním na:

 • identifikácia oblastí, pre ktoré by sa mal vyvinúť, implementovať a vylepšiť systém environmentálneho manažérstva,
 • systematické hľadanie praktických možností znižovania dopadov na životné prostredie a prijímanie nových cieľov ochrany životného prostredia,
 • systematické zisťovanie a eliminácia nesúladu s internými a externými požiadavkami,
 • systematická identifikácia environmentálnych aspektov, ktoré si vyžadujú dohľad alebo zlepšenie riadenia,
 • školenie zamestnancov na zvýšenie efektívnosti environmentálnych aktivít,
 • porovnanie s inými spoločnosťami alebo inštitúciami pôsobiacimi v rovnakom priemysle,
 • spoľahlivé vykazovanie vplyvov na životné prostredie,
 • udržiavanie otvoreného dialógu so zainteresovanými stranami.

KAŽDÁ ORGANIZÁCIA, KTORÁ SA CHCE REGISTROVAŤ V EMAS, MUSÍ BYŤ:

 • preukázať súlad s platnými právnymi požiadavkami
 • zaviesť systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami nariadenia o EMAS
 • aktívne zapájať zamestnancov do zlepšovania aktivít na ochranu životného prostredia
 • vyvinúť, overiť nezávislým akreditovaným overovateľom EMAS a zverejniť environmentálne vyhlásenie.

Prostredníctvom systémového prístupu k environmentálnemu riadeniu umožňuje EMAS organizáciám zapadnúť do trendu trvalo udržateľného rozvoja kombinujúceho environmentálne záujmy s obchodnými a sociálnymi očakávaniami.

ZMENY V EMAS - AKTUALIZOVANÉ PRÍLOHY NARIADENIA O EMAS

Po revízii normy ISO 14001 Európska komisia aktualizovala prílohy I, II a III k nariadeniu o EMAS tak, aby zohľadňovali zmeny vyplývajúce zo zavedenia normy ISO 14001: 2015. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 z 28. augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, nadobudlo účinnosť 18. septembra 2017.

Organizácie, ktoré sa chcú zaregistrovať v EMAS alebo chcú obnoviť svoju registráciu, musia spĺňať požiadavky stanovené v aktualizovaných prílohách.

20. decembra 2018 bolo zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009. Nariadenie je účinné od 9. januára 2019.

Revidovaná príloha IV špecifikuje prvky, ktoré musia byť obsiahnuté v environmentálnej deklarácii, a špecifikuje požiadavky, ktoré musí tento dokument spĺňať. V dôsledku zavedenej zmeny musia environmentálne vyhlásenia schválené alebo aktualizované po 9. januári 2019 spĺňať požiadavky zmenenej a doplnenej prílohy IV.

Podľa nariadenia (článok 2) je však možné do 9. januára 2020 schváliť environmentálne vyhlásenie alebo aktualizované environmentálne vyhlásenie pripravené na základe predtým platných pravidiel za predpokladu, že bude získaný súhlas príslušného orgánu, ktorým je generálny riaditeľ pre ochranu životného prostredia.