Certifikácia podľa požiadaviek štandardu OHSAS 18001

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001: 2018

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je vybudovaný, udržiavaný a riadený podľa požiadaviek medzinárodnej normy OHSAS 18001/ ISO 45001 je najoptimálnejšou cestou, ako minimalizovať riziká v oblasti BOZP.

Bureau Veritas dnes bežne ponúka certifikáciu podľa požiadaviek štandardu OHSAS 18001,  ktorý bol vytvorený v roku 1999. Štandard OHSAS 18001/ ISO 45001 je plne kompatibilný s ISO 14001 a ISO 9001, tzn., že je zabezpečená možnosť integrácie týchto manažérskych systémov. K dnešnému dňu Bureau Veritas Certification vo svete vykonalo audity podľa štandardu OHSAS 18001 už vo viac ako 4.000 spoločnostiach, nástupcom ktorého je norma ISO 45001.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI - CERTIFIKÁT 18001: 2007 (OHSAS)/ 45001: 2018 (OHSMS)

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti znižovania pracovných úrazov a nehôd, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou, meranie výkonnosti procesov, a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU OHSAS 18001: 2007/ISO 45001: 2018 (OHSMS):

  • Prináša systematické obmedzovanie rizík a nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých zamestnancov

  • Prináša zníženie výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov

  • Znižuje náklady spojené s pracovnými úrazmi na pracovisku
  • Preukazuje plnenie záväzku na plnenie zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči štátnym orgánom, subdodávateľom a odberateľom
  • Prináša účinný systém, reagujúci pružne na zmeny požiadaviek z legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie.