AGRI_33

KONVENČNÉ HOSPODÁRENIE

Jednou z foriem poľnohospodárskeho hospodárenia sústreďujúci sa na maximálny výnos je konvenčné hospodárenia. Oproti ekologickému poľnohospodárstvu, ako ďalšej forme hospodárenia, sú využívané hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, veterinárne prípravky na báze chemického zloženia, či postupy v chove hospodárskych zvierat, ktoré nie sú v režime ekologického poľnohospodárstva povolené. Systém konvenčného hospodárenia sa prejavuje v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Je zameraný na využitie intenzifikačných faktorov na účely maximalizácie zisku a produkcie.

Kvalita produktov konvenčného systému hospodárenia sa riadi platnou legislatívou Slovenskej republiky. Analýzy produktov konvenčného aj ekologického systému hospodárenia zabezpečujeme v akreditovaných laboratóriách. Analýzy sa zameriavajú najmä na obilniny, olejniny, strukoviny, oleje a minoritné plodiny. Zabezpečujeme aj zložitejšie analýzy na prítomnosť mykotoxínov, pesticídov, ťažkých kovov, a i.