ESG a udržateľnosť

News

Nová povinnosť pre veľké firmy v platnosti od 1. júna 2024: Správa o udržateľnosti / CSRD reporting!

4 jún 2024

Dňa 1. júna 2024 vstúpila do platnosti novela zákona o účtovníctve, ktorá zavádza povinnosť pre firmy vypracovať správu o udržateľnosti a teda povinnosť CSRD reportingu.

Novela zavádza povinnosť vypracovať správu o udržateľnosti, ktorá je súčasťou širšej agendy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Táto nová povinnosť sa týka všetkých veľkých firiem a skupín pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré budú musieť zahrnúť environmentálne, sociálne a spravodlivé riadenie (ESG) aspekty do svojich výročných správ.

Aké firmy musia vypracovať správu o udržateľnosti?

Podľa novely zákona o účtovníctve sú povinné dodržiavať CSRD reporting veľké firmy, ktoré spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich kritérií:

  • Počet zamestnancov: Viac ako 250 zamestnancov.

  • Ročný obrat: Viac ako 40 miliónov eur.

  • Celková hodnota aktív: Viac ako 20 miliónov eur.

Ďalej sa povinnosť reportingu týka verejne obchodovateľných spoločností a aj niektorých malých a stredných podnikov, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, ale sú súčasťou veľkých skupín.

Prečo je CSRD reporting dôležitý?

CSRD reporting prináša vyššiu úroveň transparentnosti a zodpovednosti v podnikaní. Zahrnutie ESG faktorov do firemných správ umožňuje firmám lepšie komunikovať svoje úsilie o udržateľnosť, čo môže zlepšiť ich reputáciu a zvýšiť dôveru investorov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Ako implementovať CSRD reporting vo firme?

Implementácia CSRD reportingu si vyžaduje systematický prístup:

  • Identifikácia relevantných ESG aspektov: Firmy by mali identifikovať kľúčové ESG faktory, ktoré sú pre nich relevantné.

  • Zber a analýza dát: Zabezpečenie presných a aktuálnych údajov je kľúčové pre vypracovanie dôveryhodnej správy.

  • Vypracovanie správy: Správa by mala byť štruktúrovaná a prehľadná, aby jasne komunikovala úsilie firmy v oblasti udržateľnosti.

  • Audit a overenie: Overenie správy nezávislou treťou stranou zvyšuje jej dôveryhodnosť.

Ako vám v s povinnosťou CSRD reportingu pomôže Bureau veritas? 

Spoločne s našim ESG tímom odborníkov Vám pomôžeme sa zorientovať v problematike ESG a spoločne zrealizujeme Vaše udržateľné ciele v 3 krokoch: 

  1. Vykonáme vstupnú GAP analýzu za účelom zistenia súčasného stavu.
  2. Navrhneme riešenia pre postupné zlepšovanie a implementáciu ďalších krokov
  3. Vykonáme verifikáciu ESG reportov a pomôžeme garantovať, že údaje a informácie, na ktorých stoja Vaše výkazy, sú presné a spoľahlivé a že vaše správy obsahujú všetky dôležité podrobnosti.
STIAHNITE SI ZADARMO CSRD PRÍRUČKU a získajte informácie, ktoré vám pomôžu v príprave na implementáciu CSRD. 

Stiahnuť CSRD príručku TU