CONSUMER PRODUCTS_19

SMART A BEZDRôTOVÉ ZARIADENIE

Inteligentné a bezdrôtové zariadenia neustále menia spôsob, akým žijeme a pracujeme každý deň. Nezabúdajte však, že nesú aj rôzne druhy rizík. Bureau Veritas pomáha svojim klientom neustále čeliť týmto hrozbám, takže môžu inovovať bez strachu.

VYHODNOTENIE BEZPEČNOSTI A PREVENCIA HROZIEB TÝKAJÚCICH SA SMART ZARIADENÍ

V súčasnosti je k internetu pripojených viac zariadení, ako sú ľudia na svete, a očakáva sa, že tento počet bude naďalej rásť. Rastúce využívanie inteligentných a bezdrôtových zariadení však predstavuje vážne riziko: mnohé z týchto zariadení majú bezpečnostné chyby, ktoré môžu hackeri zneužiť. Tieto zariadenia môžu tiež predstavovať hrozbu pre zdravie a životné prostredie. Výrobca, integrátor alebo predajca inteligentných a bezdrôtových zariadení musí nielen účinne uvádzať svoje zariadenia na trh, ale tiež čeliť takým kľúčovým problémom, ako sú kybernetická bezpečnosť, spoľahlivosť, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a všetky ďalšie prekážky.

Máme povesť, zručnosti, personál a postavenie na trhu potrebné na to, aby sme našim klientom pomohli prekonať kľúčové hrozby súvisiace s inteligentnými a bezdrôtovými zariadeniami, spolupracovať s kľúčovými technologickými fórami a budovať potenciál v celosvetovom meradle.

PODPORA HLAVNÝCH PRIEMYSELNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ODBOROV

Naše služby pokrývajú všetky hlavné odvetvia súvisiace s inteligentnými a bezdrôtovými zariadeniami (telekomunikácie, spotrebný tovar, automobilový priemysel, zdravotníctvo), ako aj moderné technológie (smartfóny, tablety, zariadenia na nosenie tela, rozpoznávanie tváre, inteligentné tkaniny atď.).

KOMPLEXNÉ SKÚŠOBNÉ SLUŽBY

Naše testovacie služby zahŕňajú kontrolu dodržiavania širokého spektra požiadaviek, vrátane zhody s normami, EMC / RF, OTA. Medzi špecifické služby môžu patriť aj testy v teréne a testy odolnosti.

CERTIFIKAČNÉ PROGRAMY, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA NOVÝCH PRODUKTOCH NA TRHU

Naše programy certifikácie a typového schvaľovania umožňujú našim klientom predávať svoje vybavenie na viac ako 150 trhoch po celom svete, zatiaľ čo naše technické služby im pomáhajú plniť neustále sa meniace právne požiadavky.

PODPORA A SLUŽBY TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKÝCH HROZIEB

Výkon a spoľahlivosť: naše služby pomáhajú zákazníkom zlepšovať efektívnosť svojich systémov, napríklad predĺžením životnosti batérie, zlepšením výkonu antény a znížením spotreby energie.

Dodržiavanie právnych požiadaviek: naše chemické a analytické testy umožňujú našim klientom vyhnúť sa nákladom za stiahnutie výrobkov z trhu splnením všetkých potrebných právnych požiadaviek na obmedzené látky, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko.
Súlad s normami: vďaka našim odborným znalostiam a technologickým schopnostiam umožňujeme našim klientom splniť najnovšie požiadavky týkajúce sa bezdrôtových technológií.

Kybernetická bezpečnosť: naše riešenia na testovanie kybernetickej bezpečnosti produktov vám umožňujú chrániť údaje uložené na zariadeniach, ako aj sieťach a softvéri pred neoprávneným prístupom.