ECO_6

ZBER A SPRACOVANIE ODPADU

Požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy ochrany životného prostredia sa dotýkajú väčšiny firiem a musia byť plnené v sústavách životného prostredia (odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, chemické látky a zmesi, ochrana ovzdušia, problematika obalov a ďalšie).

V prípade neznalosti a podcenenie významu tejto oblasti hrozí riziko ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, ale aj riziko sankcií, zvýšenie prevádzkových nákladov, či ohrozenia imidžu firmy.

V oblasti životného prostredia zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • pravidelné kontroly prevádzky podľa dohodnutej periodicity

  • poradenská a konzultačná činnosť

  • školenie podľa požiadaviek klienta (nakladanie s chemickými látkami a zmesami, odpadové hospodárstvo a pod.)
  • účasť pri kontrole dozorujúcich orgánov (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Krajské a Obecné úrady)
  • kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany životného prostredia
  •  spracovanie, aktualizácia a vedenie príslušnej dokumentácie vrátane zákonných hlásení do systému ISPOP