AUTOMOTIVE_20

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE PODĽA NORMY ISO/TS 16949: 2016

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE - CERTIFIKÁT ISO/TS 16949: 2016 (IATF) 

IATF 16949: 2016 je jediný štandard riadenia kvality, ktorý je uznávaný na celom svete a pokrýva všetky organizácie pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilov. Najnovšia verzia normy je založená na koncepcii materskej štruktúry definovanej v ISO 9001: 2015 s dôrazom na riadenie rizík a metódy neustáleho zlepšovania, ako je napríklad cyklus Deming (*), a obsahuje zmeny v obsahu týkajúce sa automobilového priemyslu v porovnaní s predchádzajúcou verziou.

KĽÚČOVÉ FÁZY CERTIFIKÁCIE IATF 16949:

1. Voliteľné: predbežný audit - určenie rozsahu certifikácie, analýzy medzier a určenie stupňa súladu vašej organizácie s požiadavkami normy.
2. Proces certifikácie a audity:
    - 1. fáza - kontrola pripravenosti
    - 2. fáza - vyhodnotenie výsledku implementácie. V prípade úspešného auditu fázy 2 sa vydáva osvedčenie platné 3 roky
    - audity - 2 audity za rok vykonávané s cieľom skontrolovať, či systém riadenia stále spĺňa požiadavky normy IATF
    - recertifikácia - 3 roky po druhej etape auditu sa vykonáva recertifikačný audit s cieľom potvrdiť ďalší súlad systému riadenia a jeho celkovú účinnosť.

PREČO BY MALA ORGANIZÁCIA VYKONAŤ ŠTANDARD IATF 16949?

Vaša organizácia by mala implementovať tento štandard, aby preukázala súlad vašich výrobkov a služieb s požiadavkami, ktoré odrážajú očakávania zainteresovaných strán z automobilového priemyslu.