SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (EMS)

CERTIFIKÁT ISO 14001 (2015)

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti emisií zo svojej produkcie (hoci len splnenie zákonných limitov), a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

Výhody pri získaní certifikátu ISO 14001 (2015) EMS:

  • Elegantný nástroj na riadenie vplyvu aktivít firmy na životné prostredie;
  • Vytvorenie povesti prestížneho podniku v oblasti ochrany životného prostredia;
  • Zníženie budúcich nákladov vyplývajúcich z plánovania výrobnej infraštruktúry najmä s integráciou so systémom riadenia kvality;
  • Včasné rozpoznanie problémov a zamedzenie vzniku prípadných havárií, efektívne riadenie rizík;
  • Poskytnutie vyšších záruk plnením právnych a iných požiadaviek;
  • Úspora energií a materiálových zdrojov.