AGRI_6

POTRAVINOVÉ INŠPEKCIE

Ponúkame široké spektrum činností kontrol poľnohospodárskych komodít, potravín, surovín a spotrebného tovaru. Naša činnosť sa dotýka prakticky všetkých fáz projektov či kontraktov od posudzovania prípravných a predvýrobných prác, cez kontrolu a skúšky pri výrobe, skladovaní, pri dodávaní tovaru až po špeciálne služby.

Pomáhame subjektom zapojeným do celého výrobného a obchodného reťazca zabezpečiť bezproblémovú prevádzku, riadenie a dodržanie kvality výrobkov podľa medzinárodne uznávaných noriem. Minimalizujeme riziká možných škôd, havárií a reklamácií, ktoré môžu byť pre výrobcov, obchodníkov alebo spotrebiteľov zásadné. Certifikujeme všetky fázy poľnohospodárskej a živočíšnej výroby v ekopoľnohospodárstve, výrobu bioproduktov a obchodovanie s "bio". Bureau Veritas je zapísaná ako kontrolná a inšpekčná firma poskytujúca služby podľa podmienok Gaft (Grain and Feed Trade Association) a má vlastné laboratórium akreditované podľa EN ISIO / IEC 17025: 2005.

 

  • V OBLASTI POTRAVINOVÝCH INŠPEKCIÍ ZABEZPEČUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

   • Kontrola tovaru v akejkoľvek fáze výroby, skladovanie alebo pri dodávaní v SR i v zahraničí
   • Kontrola operácií nakladania a vykladania tovaru
   • Kontrola kvality, balenie, označovanie a signovanie tovaru
   • Kontrola množstva (tally / váženie / draft survey / checkweighing)
   • Kontrola čistoty a vhodnosti dopravných prostriedkov pre nakládku tovaru
   • Kontrola nákazy plodín v silách alebo pri expedícii
   •  Kontrola tovaru pred odoslaním tovaru (pre-shipment inspection, final random inspection)
   •  Odber vzoriek tovaru podľa platných noriem
   •  Overovanie zhody výrobku s platnou legislatívou
   •  Overovanie množstva a kvality dodávok
   •  Analýzy a testovanie (vo vlastnom akreditovanom laboratóriu)
   •  Chemické a organoleptické rozbory poľnohospodárskych plodín
   •  Kontrola skladových zásob tovaru pre bankový sektor
   •  Kontrola tovaru v mieste destinácie alebo u zahraničných dodávateľov
   •  Inšpekcia pri riešení reklamácií v obchodnom styku
   •  Posudzovanie poistných udalostí
   •  Hygienické expertízy pre hotelové a ubytovacie služby
   •  Inšpekcia a certifikácia ekologických podnikateľov

   TIETO SLUŽBY SÚ VHODNÉ PREDOVŠETKÝM PRE:

   •  Poľnohospodárske podniky a spracovateľov plodín
   •  Výrobcov potravín alebo tovaru chemického či iného charakteru

   •  Spoločnosti obchodujúce s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami
   •  Distribútormi dovozca vývozca potravín spotrebného alebo iného tovaru retailového reťazca
   •  Prevádzkovateľa ubytovacích služieb
   •  Prevádzkovateľa reštaurácií a občerstvenia (fast food)
   •  Prevádzkovateľa stravovacích zariadení, športových centier, čerpacích staníc, maloobchody a pod.