NEFINANČNÝ REPORTING: AKO BUDE OVPLYVNENÝ NOVÝMI NARIADENIAMI OD 2022?

News

NEFINANČNÝ REPORTING: AKO BUDE OVPLYVNENÝ NOVÝMI NARIADENIAMI OD 2022?

mar. 2 2022

Spoločnosti a ich dodávatelia a partneri sú dnes pod väčším dohľadom než kedykoľvek predtým. Interné a externé zainteresované strany každého druhu – od investorov po klientov a spotrebiteľov – spolu s vládami a medzinárodnými organizáciami sú stále ostražitejšie ohľadom ich postupov a očakávajú, že budú transparentne oznamovať dopady svojich činností na životné prostredie.

Predpisy pre podávanie správ o udržateľnosti sa v tomto roku ešte viac sprísnia, preto je dôležité pochopiť, čo je v stávke a ako zabezpečiť, aby Vaše dáta boli čo najspoľahlivejšie a najpresnejšie.

REPORTING UDRŽATEĽNOSTI: AKÝ MÁ VÝZNAM PRE VAŠICH AKCIONÁROV?

Spoločnosti už niekoľko rokov publikujú dáta a správy o udržateľnosti a počet tých, ktoré sa pri príprave takýchto správ riadia metodikou GRI (Global Reporting Initiative), sa od roku 2000 stonásobne zvýšil [1].

Správy o udržateľnosti môžu spadať pod niekoľko kategórií: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Responsibility (CR) alebo Environmental and Social Governance (ESG). Všetky však majú spoločný cieľ – poskytnúť transparentný pohľad na nefinančné údaje a postupy Vašej spoločnosti.

Banky a investori pri rozhodovaní o poskytnutí úveru alebo investícii stále častejšie požadujú detailnejšie informácie o tom, ako podnik rieši otázky životného prostredia. Preto je správny a presný reporting o udržateľnosti kľúčový.

Overený reporting umožňuje zúčastneným stranám hodnotiť nefinančnú výkonnosť veľkých spoločností. Vyžaduje, aby organizácie poskytovali hmatateľné a vierohodné ukážky úrovne svojej udržateľnosti tým, že sa budú riadiť riadnymi usmerneniami pre podávanie správ o udržateľnosti, ktorých podstatou je presnosť a transparentnosť.

REPORTING UDRŽATEĽNOSTI NA ÚROVNI

Rastúci význam reportingu udržateľnosti sa odráža aj vo zvyšujúcom sa počte predpisov a ich prísnosti. Smernica Európskej únie o nefinančnom reportingu (NFRD) v súčasnosti vyžaduje, aby veľké spoločnosti verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami zverejňovali informácie o svojich činnostiach a zvládaní sociálnych a environmentálnych problémov. V apríli 2021 však Komisia prijala návrh novej smernice: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ktorá nadobudne účinnosť v októbri 2022.

CSRD rozširuje rozsah NFRD smernice tak, aby zahŕňala všetky spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami a spoločnosti s viac ako 10 zamestnancami, ktoré sú kótované na regulovaných trhoch (okrem kótovaných mikropodnikov).

CSRD tiež stanovuje povinné overovanie nahlasovaných dát a informácií a zavádza podrobnejšie požiadavky na reporting, vrátane požiadavky na reporting podľa záväzných štandardov EÚ pre podávanie správ o udržateľnosti. CSRD tiež ukladá spoločnostiam povinnosť digitálne „označovať“ všetky nahlásené informácie tak, aby boli strojovo čitateľné a zapájali sa do jednotného európskeho prístupového bodu, s ktorým počíta akčný plán únie kapitálových trhov.

Tieto právne predpisy sú súčasťou ambiciózneho a komplexného balíka opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť tok kapitálu smerom k udržateľným činnostiam v celej EÚ. Predpokladá sa, že vďaka tomu, že investori budú môcť smerovať svoje peniaze do udržateľných technológií a podnikov, tieto opatrenia pomôžu urobiť Európu do roku 2050 klimaticky neutrálnu.

BUĎTE PRIPRAVENÍ!

Máte najlepšiu časť roku 2022 na to, aby ste sa pripravili na nový zákon, a je dôležité, aby ste tak urobili dôkladne. Ak Vaše správy o udržateľnosti majú byť presné a spoľahlivé, existuje niekoľko otázok, ktoré si musíte položiť radšej skôr ako neskôr.

Všetci, ktorí už publikujú správy o udržateľnosti sú logicky v lepšej a silnejšej pozícii ako tí, ktorí tak zatiaľ nerobia. Žiadna spoločnosť však nepozná všetky odpovede. EÚ preto oznámila, že špecifické jednotné európske štandardy pre reporting budú v súlade s existujúcimi rámcami a požiadavkami na podávanie správ o udržateľnosti. Prvá várka by však mala byť zverejnená až v októbri 2022, druhá v októbri 2023.

Ako spoločnosť podávajúca správy o udržateľnosti, musíte najskôr posúdiť presnosť Vašich údajov a spoľahlivosť Vašich tvrdení. Kľúčovou otázkou potom je, čo ďalšie môžete urobiť pre zlepšenie transparentnosti svojich správ a pre budovanie dôvery medzi Vašimi partnermi, zákazníkmi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Aby ste tieto otázky vyriešili, a najmä aby bolo možné posúdiť, či sú Vaše dáta o udržateľnosti dôveryhodné, mali by ste už teraz nadviazať spoluprácu s renomovanou treťou stranou, ktorá tieto informácie overí. Pripraví Vás to na nátlak, ktorý vytvára dohľad interných a externých zainteresovaných strán a umožní Vám to dosiahnuť zlepšenie vďaka objektívnej odbornej spätnej väzbe.

AKO VÁM MÔŽE POMOCI BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

ESG Služby Bureau Veritas

Poskytujeme nezávislé služby v oblasti overovania správ o udržateľnosti, ktoré našim klientom pomáhajú preukazovať spoľahlivosť a presnosť ich reportovaných dát. Naša služba je svetovo uznávaná a poskytuje známku, ktorá potvrdzuje dôveryhodnosť CSR dát a reportovaných dát o udržateľnosti.

Okrem overovania dát, naša služba klientom umožňuje preukazovať osvedčené postupy v oblasti reportingu udržateľnosti a poskytuje tak úplný a transparentný prehľad o dopadoch ich činnosti.

Správy o udržateľnosti posudzujeme podľa viacerých medzinárodných štandardov a rámcov, ako:

Preukazovanie dokonalosti prostredníctvom robustného, ​​komplexného a transparentného reportingu už dnes spoločnostiam ponúka významnú konkurenčnú výhodu a čoskoro sa stane aj zákonnou požiadavkou. Overenie správ o udržateľnosti od dôveryhodného partnera, ako je Bureau Veritas, Vám umožní zostať v zhode so všetkými predpismi, posilniť Váš imidž v oblasti udržateľnosti a vyslať všetkým zainteresovaným stranám silnú správu o Vašom odhodlaní voči zodpovedným obchodným praktikám.

CHCETE VEDIEŤ VIAC O NAŠICH SLUŽBÁCH V OBLASTI OVEROVANIA SPRÁV O UDRŽATEľNOSTI? stačí ak kliknite tu