Tradičný DEŇ KVALITY

News

Deň Kvality s Bureau Veritas

dec. 14 2019

Tradičný DEŇ KVALITY sa uskutočnil dňa 24.10.2019 v priestoroch hotela MERCURE BRATISLAVA CENTRUM.

Odbornú konferenciu viedol Ing. Jakub Kejval,  Central Europe District Chief Executive (CZ+SK+HU), Generálny riaditeľ pre  BV Czech Republic & BV Slovakia.

V prvom bloku, Požiadavky legislatívy na energetické audity a systémy energetického manažérstva, účastníci získali informácie o energetickej efektivite, náročnosti, energetickej legislatíve, o ktorých  informoval Ing. Miroslav Mariáš, hlavný štátny radca, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike z Ministerstva hospodárstva SR. Zároveň sme sa dozvedeli, že energetická náročnosť SR je síce stále nad priemerom EÚ, ale pokles po roku 2000 bol jeden z najvyšších v EÚ.

Dr. Ing., Kvetoslava Šoltésová, CSc. riaditeľka odboru, Sekcia energetických činností Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra, vo svojom vystúpení hodnotila kvalitu energetických auditov. Oboznámila nás s posúdením postupov pri ich výkone aj rozsahu zistení v jednotlivých odvetviach, ako napríklad priemyselná výroba, IT, komunikácia, oblasť poľnohospodárstva,  dodávky vody a služieb s ňou spojených, dodávky elektriny, plynu, nevynímajúc ani dopravu či zdravotníctvo a sociálnu pomoc. Nezabudla poznamenať, že energetické audity sú povinné a povinná osoba si práve preto zaslúži kvalitu.

Ing. Struhár zo spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. odprezentoval skúsenosti z implementácie systému energetického manažérstva a dôvod prečo sa rozhodli práve pre certifikáciu podľa normy ISO 50001.

En MS im do spoločnosti  priniesol systém a poriadok. Realizovali výber tímu, identifikovali si hlavné najväčšie energetické uzly a následne si stanovili energetické ciele,  sami si  identifikovali procesy a venujú sa tomu neustále. Na pravidelnej báze vykonávajú energetické inšpekcie za účelom sledovania parametrov procesov, akými sú napríklad kontrola izolácii, únik vzduchu a samozrejme zvyšovanie povedomia zamestnancov. Nezabúdajú pritom ani na opatrenia v administratíve.

O práci energetických audítorov nás informoval Ing. Piršel PhD., konateľ spoločnosti alocons spol. s r.o . Poznamenal, že energetický audit je spoločná práca audítora so spoločnosťou. Kvalitný energetický audit pozostáva s rôznych meraní a prístup audítorov by mal byť nielen technický, ale aj ekonomický. Zdôraznil, že kvalitný energetický audit je príležitosťou na dosiahnutie úspor energie, nákladov a emisií, ale aj získanie konkurenčnej výhody.

Spoločnosť UAVONIC s.r.o., reprezentoval  Ondrej Sluka, obchodný riaditeľ pre SK a CZ, ktorý veľmi pútavo rozprával o bezkontaktných inšpekčných prácach pomocou dronov. Zároveň zdôraznil výhody využívania dronov, nakoľko pri bezkontaktných inšpekciách ide o  bezpečnosť a spoľahlivosť, vysoký detail, úsporu nákladov a časovú efektívnosť.

Druhý blok odštartovali svojou prezentáciou Ing. Simon Palupčík, MBA,   Moderné IT nástroje v oblasti bezpečnosti práce, potravín a Facility Managementu s názorným využitím IT nástrojov„ MAIA+“. Bol zdôraznený hlavný cieľ týchto nástrojov a tým je nastaviť efektívny proces kontroly pre bezpečnosť potravín, QHSE systému, Facility Managementu, vrátane reportingu a auditov s využitím moderných digitálnych nástrojov.

Následne nás Ing. Ondrej Patočka, zástupca spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. informoval o pokročilej správe majetku, založenej  na platforme SAMO, ktorá predstavuje komplexné riešenie pre zákazníkov. Nástroje tejto platformy sú riadene na procesy životného cyklu majetku a veľmi jednoduchá integrácia umožňuje následne vytváranie súčinných systémov.

Účastníci si mohli vyskúšať aj virtuálnu realitu „na vlastné oči“ prostredníctvom  virtuálneho trenažéra. O jeho využití nás informoval Ing. Miroslav Dilský.

Tretí blok bol návratom zo sveta „sci-fi“ k tradičnej kvalite a svoj pútavý príbeh predstavili zástupcovia  firiem MILK-AGRO, s.r.o. a HUBERT J.E., s.r.o.

Už tradične účastníci odbornej konferencie získali zaujímavé ceny pri zlosovaní vizitiek v podobe darčekových predmetov spoločnosti  Bureau Veritas a tento rok aj od spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o.

Nech hodnoty našej spoločnosti: dôveryhodnosť, zodpovednosť, ambicióznosť ruka v ruke so skromnosťou a exkluzivita nás všetkých sprevádza nielen pri výkone našich pracovných aktivít, ale zároveň  budú majákom pre nás všetkých.