CERTIFIKÁCIA ISO 27001

CERTIFIKÁCIA ISO 27001 

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ A DÔVERA V OBCHODNOM PROSTREDÍ

Prevádzka založená na moderných technológiách je nevyhnutne spojená s hrozbami v oblasti informačnej bezpečnosti. Aj jediný incident, napríklad strata alebo odhalenie údajov, môže poškodiť dobré meno spoločnosti a negatívne ovplyvniť riadenie bezpečnosti obchodných informácií. Dôsledky straty údajov zahŕňajú aj zníženú ziskovosť a stratu zákazníkov, ako aj ťažkosti pri získavaní nových.
 
Veľké organizácie sa už mnoho rokov podieľajú na dezorganizácii alebo krádeži obchodných tajomstiev a osobných údajov. V súčasnosti takýmto hrozbám čelia aj menšie subjekty. Preto by všetky organizácie mali implementovať stále prísnejšie bezpečnostné predpisy, a to aj kvôli požiadavkám svojich klientov a spolupracovníkov (dodávateľov). Z týchto dôvodov sa čoraz viac spoločností rozhodne používať systémy na ochranu informácií z rodiny ISO 27000.

SYSTÉM RIADENIA INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOSTI

Účinná implementácia systému ochrany informácií významne zvyšuje bezpečnosť informácií v každej organizácii. V dôsledku toho sa zvýši úroveň dôvernosti a integrity údajov a dostupnosť zozbieraných údajov sa prísne kontroluje. Systém tiež zabezpečuje súlad s nariadeniami o ochrane údajov, najmä s osobnými údajmi (GDPR). Vďaka školeniu o požiadavkám podľa normy ISO 27001 získajú zamestnanci potrebné vedomosti týkajúce sa potenciálnych hrozieb a naučia sa spôsoby, ako znížiť riziko incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti.
 
ISO 27001 je zvýšenie dôveryhodnosti, ako aj štruktúrovaných pravidiel efektívnej ochrany údajov a zároveň zníženie frekvencie auditov požadovaných klientmi na základe zmlúv.

Uplatňuje sa norma ISO 27001 na všetky obchodné odvetvia?

Áno, všetky organizácie majú informačné zdroje a môžu mať prospech z implementácie a certifikácie systému riadenia informačnej bezpečnosti.

Týka sa ISO 27001 iba na IT systémy a informácie o spravovaných počítačoch?

Nie, ISO 27001 sa týka bezpečnosti všetkých druhov informácií bez ohľadu na formu ukladania (počítačové údaje, tlačoviny, e-maily, informácie poskytované počas externých rozhovorov, zverejňované informácie vrátane fyzických prostriedkov a informácií o zamestnancovi).

ISO 27001 pomáha zabezpečiť kontinuitu podnikania bez ohľadu na náhodné udalosti, ako sú požiare, povodne, systémové hackovanie, strata alebo narušenie údajov alebo dokonca teroristické činy. Každá organizácia by mala implementovať politiku informačnej bezpečnosti, ktorá pokrýva všetky aspekty ukladania a komunikácie údajov. Základom takejto politiky je ISO 27001.