CERTIFICATION_4

Bezpečnostnotechnická služba

Bureau Veritas komplexné služby pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ponúka formou outsourcingu cez tzv. bezpečnostnotechnickú službu (BTS) riadenú v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

  • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
  • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
  • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
  • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
  • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
  • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
  • odbornú poradenskú činnosť.