BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (OHSAS) - CERTIFIKÁT OHSAS 18001 OHSMS

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti znižovania pracovných úrazov a nehôd, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou, meranie výkonnosti procesov, a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

Výhody pri získaní certifikátu OHSAS 18001 OHSMS:

  • Prináša systematické obmedzovanie rizík a nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých zamestnancov;

  • Prináša zníženie výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov;

  • Znižuje náklady spojené s pracovnými úrazmi na pracovisku;
  • Preukazuje plnenie záväzku na plnenie zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči štátnym orgánom, subdodávateľom a odberateľom;
  • Prináša účinný systém, reagujúci pružne na zmeny požiadaviek z legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie.