Image
CTC_6

PRIEMYSELNÁ A KOMERČNÁ VÝSTAVBA

Spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva a nehnuteľností musia riešiť všetky aspekty stavebných prác, ak sa týkajú kvality, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a to od projektu až po realizáciu.

Bureau Veritas Vám poskytne podporu pri riadení takýchto projektov a vykoná hodnotenie dodržiavania všetkých požiadaviek a predpisov v priebehu projektovej i stavebnej fázy. Poskytujeme tiež technickú podporu v projektovom stupni a zabezpečujeme testovanie pôd a stavebných materiálov - buď priamo na mieste alebo v našich laboratóriách - a v prípade potreby zabezpečujeme tiež diagnózu statiky.

Navyše navrhujeme celý rad jednorazových alebo pravidelných prehliadok a analýz budov. To vám umožní ako majiteľovi či investorovi nehnuteľnosti vyhodnotiť a následne sledovať stav vašich priemyselných alebo obytných nehnuteľností.

Bureau Veritas pokrýva tieto činnosti:

 • Technické supervízie stavebnej časti pri realizácii projektov
 • Technické inšpekcie vo výrobe stavebných elementov
 • Expertné činnosti a posudky pri poistení stavieb - tzv. Desaťročnej záruky, tj. Certifikácia statickej stability a vodotesnosti stavieb
 • Technické due diligence (stavebnej časti)
 • Posúdenie technického stavu budov
 • Posudzovanie zhody stavebných častí projektov s definovanými predpismi a normami
 • Kontroly rozostavanosti a kontroly a overovanie progresu nákladov
 • Kontroly plnenia harmonogramov pri realizácii projektov
 • Činnosti Autorizovaných koordinátorov BOZP podľa Zákona 309/2006
 • Technické a environmentálne due diligence stavebných objektov
 • ESA - Environmentálne audity lokality (pozemkov, existujúcich stavebných objektov) vzhľadom na históriu využitia lokality a eventuálne znečistenia a ekologickej záťaže