Image
CTC_11

ELEKTRINA A ELEKTRONIKA

Či už ste výrobcom, importérom alebo maloobchodníkom s elektrickými a elektronickými produktami, rýchly tok inovácií v tomto priemysle a technologická konvergencia spolu s globalizáciou trhu a redukciou času potrebného na obchodovanie, predstavujú pre Vás špecifickú výzvu. Tlak zvyšujú silné požiadavky trhu na zlepšujúcu sa spoľahlivosť a výkon, rovnako ako meniace sa usmernenia.

V súčasnom globalizovanom svete je nevyhnutné, aby výrobcovia, dovozcovia, obchodníci aj užívatelia elektrických a elektronických výrobkov mali jasnú informáciu o tom, že ich súčasti spĺňajú požiadavky na obsah nebezpečných látok - že sú tzv. HSF (Hazardous Substances Free).

Realizácia nezávislého auditu treťou stranou je objektívna metóda preukázania schopnosti dodávateľa, že riadenie procesu nebezpečných látok v elektrických a elektronických súčiastkach alebo výrobkoch je funkčný a efektívne implementovaný.

  • Na zabezpečenie primeranej ochrany životného prostredia boli v EÚ pre producentov elektrických a elektronických zariadení vydané dve základné smernice

    I. Smernica 2002/96 / EC z 27. januára 2003 o odpadoch elektrických a elektronických zariadení (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment)

    II. Smernica 2002/95 / EC z 27. januára 2003 o Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok (RoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Táto smernica nadobudla účinnosť 1. 7. 2006 a od toho dňa musia všetky elektrické a elektronické výrobky spĺňať požiadavky na dodržiavanie limitných hodnôt nebezpečných látok, ktorými sú olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, PBB a PBDE.

    Účelom smernice WEEE je organizovať riadenie odpadov, účelom smernice RoHS je znížiť škodlivosť odpadov. Zásluhou Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) bol vytvorený systém procesu riadenia nebezpečných látok (HSPM) a jednoznačné hodnotiace systémová kritériá - špecifikácia QC 080000.