Image
ENERGY_28

VÝROBA ENERGIE

Odvetvie energetiky a verejných služieb sa dnes rýchlo mení. Akákoľvek je Vaša úroveň zapojenia sa do energetického priemyslu, viete, že je nevyhnutné dosahovať vhodnú kvalitu, bezpečnosť, ochranu zdravia a environmentálne praktiky na mieste a zabezpečiť, aby si to personál uvedomoval.

Zmeny v spôsobe výroby elektrickej energie majú významný vplyv na energetické siete. Počas procesu vytvárania novej sieťovej infraštruktúry pomáhame našim klientom pri riešení problémov s bezpečnosťou a dodržiavaním predpisov.

ZMENY V OBLASTI ENERGETICKÝCH SIETÍ

Spôsob, akým sa energia vyrába, sa dramaticky mení, keďže kogenerácia s nízkym obsahom uhlíka vedie k rozvoju pokročilých prepojených energetických sietí a čoraz dôležitejšia je medziregionálna integrácia. To všetko si vyžaduje vývoj nových investičných a údržbových stratégií. Podniky, ktoré pôsobia ako prevádzkovatelia prenosovej sústavy, musia držať krok s meniacimi sa potrebami energetickej siete prostredníctvom činností, ako sú investície do nových prenosových vedení alebo modernizácia technológií a predlžovanie životnosti existujúcich sietí. Musia tiež zabezpečiť, aby ich energetické siete spĺňali medzinárodné normy bezpečnosti a zhody.

Služby, ktoré poskytujeme, pomáhajú našim klientom pri budovaní a udržiavaní energetických sietí a zároveň im pomáhajú uspokojiť dopyt ich krajín po bezpečných dodávkach.

SLUŽBY CAPEX

Poskytujeme služby CAPEX v celom spektre projektu, aby sme našim klientom pomohli optimalizovať návratnosť investícií. Pomoc, ktorú ponúkame pri projektovom riadení, ako aj pri stavebnom dozore a službách QA / QC, je navrhnutá tak, aby plynule sprevádzala používateľa v procese modernizácie prenosovej siete.

SLUŽBY OPEX

Poskytujeme služby OPEX, v ktorých využívame digitálne nástroje a technológie na zlepšenie procesov riadenia a údržby existujúcich prenosových sietí.