RED II

News

Smernica RED II a nové povinnosti pre spoločnosti s ISCC certifikáciou

júl. 28 2021

1.júla 2021 vstúpili do platnosti požiadavky RED II (Smernica EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov). RED II obsahuje napr. 14% povinný cieľ (2030) pre obnoviteľnú energiu v doprave v EÚ, povinné kritériá trvalej udržateľnosti pre suroviny pre biopalivá, bio kvapaliny a palivá z biomasy, povinné minimálne úspory skleníkových plynov pre biopalivá, bio kvapaliny a palivá z biomasy, používanie dobrovoľných certifikačných schém či možnosti dvojitého započítania pre biopalivá vyrobené z odpadu a zvyškov vrátane UCOME.

Čo to znamená pre našich ISCC EU certifikovaných klientov? Od 1.júla 2021 musia všetky certifikované hospodárske subjekty spĺňať kritériá udržateľnosti a úspory skleníkových plynov podľa RED II. 

Požiadavky na udržateľný materiál v dodávateľskom reťazci od 1. júla 2021: 

  • K tomuto dátumu môžu certifikované hospodárske subjekty považovať všetok materiál na sklade, ktorý je v zhode s RED I,  za vyhovujúci podľa RED II. 
  • Pre všetky odosielané dodávky, fyzicky odoslané 1. júla 2021 alebo po tomto dátume, musia vyhlásenia o udržateľnosti odrážať požiadavky RED II (nové formuláre sú dostupné na webe ISCC v zákazníckej sekcii). 
  • Certifikáty vydané po 1. júli 2021 musia zodpovedať RED II. Počas auditov budú preverované nové požiadavky RED II. 
  • V prípade auditov, ktoré sa uskutočnili pred 1. júlom 2021, ale certifikát nebol vydaný pred 1. júlom 2021, sa musí vykonať rozdielový audit, ktorý sa musí dokončiť a predložiť ISCC do 31.decembra 2021. Hospodárske subjekty sú však naďalej povinné dodržiavať požiadavky RED II už  1. júla 2021. 
  • Certifikáty ISCC EU vydané pred 1. júlom 2021 zostávajú v platnosti až do ich príslušného dátumu exspirácie