MANAGEMENT SYSTÉMU KVALITY QMS - CERTIFIKÁT ISO 9001 (2015)

Jedná sa o najžiadanejšiu, najznámejšiu a najviac používanu normu. Je určená všetkým firmám od malých, stredných až po tie najväčšie korporácie. Možno ju dokonca využiť aj v oblastiach podnikania.

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

VÝHODY PRI získaní certifikátu ISO 9001 (2015) QMS:

 

  • Udržanie stálej vysokej úrovne výrobného procesu, a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom;
  •  Možnosť optimalizovať náklady - zníženie prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nekvalitné výrobky, úspora surovín, energie a ďalších zdrojov;
  • Navýšenie tržieb, zisku, trhového podielu aj spokojnosti vlastníkov pomocou efektívne      nastavených procesov;
  • Možnosť získania najnáročnejších zákazníkov a možnosť získania nových zákazníkov vďaka poskytovaniu vysoko kvalitnej produkcie;
  • Možnosť zúčastniť sa výberových konaní o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe;
  • Skvalitnenie systému riadenia, zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie;
  • Zlepšenie poriadku a zvýšenie výkonnosti celej organizácie;
  • Zvýšenie dôvery verejnosti a štátnych orgánov;
  • Vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek trhu, jednotlivých zákazníkov, legislatívnych požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológií, organizačných zmien a pod.)