14-agriculture-and-food-market

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN PODĽA NORMY ISO 22000: 2018

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN - CERTIFIKÁT ISO 22000: 2018 (FSMS)

Norma ISO 22000 FSMS špecifikuje požiadavky na riadenie bezpečnosti potravín, kedy vyžaduje od výrobcov, dopravcov, distribútorov alebo konečnému predajcovi preukázať schopnosť riadiť riziká ohrozujúce kvalitu potravín až do okamihu ich spotreby. Stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti bezpečnosti informácií, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 22000: 2018 (FSMS):

  • Prináša vďaka štandardizácii procesov zefektívnenie činnosti pri riadení rizík

  • Umožní jednotlivým výrobcom predávať svoje výrobky prostredníctvom nadnárodných reťazcov

  • Zníži riziko kontaminácie potravín alebo ich znehodnotenie a tým znižuje náklady organizácie na riešenie prípadných spôsobených škôd, znižuje náklady na znehodnotené vstupnej suroviny
  • Redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označovaním
  • Zlepší prístup štátnych kontrolných úradov.