Stiahnuť PDF

Program ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zabezpečenie realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a Odborné vyškolenie zamestnancov povinných osôb.

Obchodná príležitosť

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu je upravená zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 297/2008 Z.z. stanovuje okruh povinných osôb (§5 zákona č. 297/2008 Z.z.) podľa predmetu ich činnosti a stanovuje ich povinnosti, ktoré musia plniť tieto povinné osoby medzi ktoré patrí aj: - vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, - zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov vykonávanú najmenej raz ročne. Vyššie uvedené povinnosti kontroluje finančná polícia Policajného zboru SR. Finančná polícia PZ SR pri vykonávaní kontroly plnenia povinností môže uložiť pokutu až do výšky 165.969,59 € (5 miliónov korún) povinnej osobe (právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi), ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovenú týmto zákonom najmä: - nemá vypracovaný a aktualizovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, - nezabezpečí odbornú prípravu zamestnancov, - neohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu, - poruší povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou. Hlavným predpokladom zabezpečenia realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“), ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými normami SR a EÚ a odborné vyškolenie odborných kompetentov - zamestnancov povinných osôb. Bureau Veritas stojí na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“.

Riešenie

Vypracovanie „Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu“. Vypracovanie programu zahrňuje: - prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, - spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, - spôsob hodnotenia a riadenia rizík, - postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý, - postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú, - postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie, - postup pri uchovávaní údajov, - určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, - spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie, - obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou, - spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu. Odborné vyškolenie a periodické preškolenie odborných kompetentov - zamestnancov povinných osôb, - ktorí vo Vašej spoločnosti prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami. Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona (§20 ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Prečo zvoliť Bureau Veritas

Bureau Veritas je jednou z vedúcich školiacich organizácií na svete, ponúkajúcou viac ako 3500 kurzov v systémoch manažérstva QHSE a sociálnej zodpovednosti vo viac ako 70 krajinách po celom svete. Naše školiace služby sú certifikované podľa ISO 9001. Školenia Bureau Veritas zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu, a ktorí prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami (napr. účtovníci, ekonómovia, sprostredkovatelia investičných služeb, ap.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ. Účasť na týchto školeniach sa považuje za odborné vyškolenie a preškolenie podľa zákona č. 297/2008 Z.z., ktoré je povinná vykonávať pravidelne jeden krát ročne každá povinná osoba. Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení“ podľa zákona č. 297/2008 Z.z.. Školenie je vykonávané v priestoroch klienta, Bureau Veritas, alebo v regionálnych centrách podľa požiadaviek klienta.

FAQ - často kladené otázky

 • Kto patrí do zoznamu povinných osôb?

  Zoznam povinných osôb taxatívne upravuje §5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnou osobou na účely tohto zákona je: - podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, - pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, vrátane zastúpenia zahraničnej úverovej inštitúcie a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území SR. - úverová inštitúcia, - finančná inštitúcia, ak nie je úverovou inštitúciou, ktorou je centrálny depozitár cenných papierov; burza cenných papierov; komoditná burza; správcovská spoločnosť a depozitár; obchodník s cennými papiermi; sprostredkovateľ investičných služieb; zahraničný subjekt kolektívneho investovania; poisťovňa, zaisťovňa, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia; dôchodková správcovská spoločnosť; doplnková dôchodková spoločnosť; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu; Exportno-importná banka Slovenskej republiky; prevádzkovateľ hazardnej hry; poštový podnik; súdny exekútor; správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu; audítor, účtovník, daňový poradca; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností; advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti, správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku, otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných alebo založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb, účelového združenia majetku, alebo inej právnickej osoby; poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu; právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať stavebné sporenie; iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

Kontaktujte nás

+421 (0)2 5341 4165

Poslať e-mail
Žiadosť o ponuku

Kliknite tu
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby