Stiahnuť PDF

Krízový manažment a civilná ochrana

Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany a preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov.

Obchodná príležitosť

Krízové opatrenie je špecifická činnosť krízového manažmentu a iných subjektov, ktorá smeruje k úspešnému zvládnutiu a vyriešeniu vzniknutej krízovej situácie. Príprava na zvládnutie krízových situácií, sa celosvetovo dotýka stále väčšieho počtu organizácií. Splnenie úloh organizácie v krízových situáciách, predovšetkým pri vzniku mimoriadnych situácií, živelných pohromách (povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a ekologických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie. Hlavným predpokladom zvládnutia krízových situácií organizáciou je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR a EÚ. Bureau Veritas stojí na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“, ktoré sa týkajú manažmentu bezpečnosti a tým prispieť k zabezpečeniu ochrany života, zdravia, majetku, a chránených záujmov tak, ako tieto opatrenia ukladajú organizáciám za povinnosť realizovať platné právne normy SR a EÚ.

Riešenie

Vypracovanie „Dokumentácie Hospodárskej mobilizácie subjektu Hospodárskej mobilizácie“. V zmysle platných právnych noriem SR (zákon č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a metodických pokynov. Vypracovanie „Dokumentácie Krízového štábu a Hospodárskej mobilizácie organizácie, obce, mesta“. Štatút krízového štábu (KS), Personálne zloženie (zaraďovacia kniha), Menovacie dekréty, Hlavné úlohy KS a jeho členov, Metodika činnosti KS, Plán spojenia a vyrozumenia členov KS, Informačný systém subjektu, Materiálne a technické zabezpečenie KS, Dokumenty riadenia, najmä spracované príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány a schémy, Výkazové a informačné dokumenty, najmä vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov, Pomocné dokumenty, najmä záznamy výpočtov, prehľady záznamov a evidenčné pomôcky, pripravené tlačivá, a pod. Dokumentácia pre výdajňu odberných oprávnení, Údajový dokument obce, Dokumentácia organizácie dopravného zabezpečenia, Dokumentácia organizácie stavebných a sanačných činností. Vypracovanie „Riadiacich plánov subjektov“ - Plán vyrozumenia, zvozu. - Plán evakuácie osadenstva objektu pri evakuácii z územia ohrozeného rozrušením vodohospodárskych diel, únikom nebezpečných škodlivín, haváriou JEZ. - Plán režimových opatrení pre zamestnancov objektov v oblastiach ohrozenia mimoriadnymi udalosťami (po vzniku mimoriadnej udalosti), alebo v ktorých nie je možné skončiť pracovnú činnosť s únikom nebezpečných, chemických látok, rádioaktívnych látok alebo biologických látok zo stacionárneho zdroja a z mobilného zdroja. - Plán režimových opatrení pre zamestnancov objektov pri hygienickej očiste, veterinárnej očiste, pri dezaktivácii povrchov materiálu, povrchu budov a terénu. - Plán režimových opatrení pri regulácii pohybu osôb a dopravných prostriedkov. - Plán režimových opatrení pri poskytovaní prvej pomoci, pri individuálnej ochrane a pri jódovej profylaxii. - Plán režimu života fyzických osôb v objektoch v oblasti ohrozenia mimoriadnou udalosťou so súčasným únikom chemických, rádioaktívnych alebo biologických látok. Plán biologickej ochrany osôb v objektoch. - Iné dokumentácie podľa požiadaviek objednávateľa. Odborné vyškolenie a periodické preškolenie odborných kompetentov subjektov, - ktorí vo Vašej spoločnosti, obci, meste prichádzajú do styku s dokumentáciami krízového riadenia a civilnej ochrany.

Prečo zvoliť Bureau Veritas

Bureau Veritas je jednou z vedúcich školiacich organizácií na svete, ponúkajúcou viac ako 3500 kurzov v systémoch manažérstva QHSE a spoločenskej zodpovednosti vo viac ako 70 krajinách po celom svete. Naše školiace služby sú certifikované podľa ISO 9001. Školenia Bureau Veritas zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu a ktorí prichádzajú do styku s krízovým manažmentom a civilnou ochranou (napr. štatutári, manažéri, členovia krízových štábov, vykonávatelia dokumentácií a pod.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ. Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení“. Školenie je vykonávané v priestoroch klienta, Bureau Veritas, alebo v regionálnych centrách podľa požiadaviek klienta.

FAQ - často kladené otázky

 • Pre koho je určené školenie Krízový manažment a civilná ochrana?

  Vzdelávacia aktivita je určené pre vykonávateľov krízových dokumentácií určení na výkon vykonávania úloh vyplývajúcich z krízových dokumentácií a dokumentácií civilnej ochrany riadenia orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo iných právnických osôb a fyzických osôb. Pre orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, primátorov, starostov, pracovníkov zastupiteľstiev obcí a miest a ostatných zamestnancov územnej samosprávy, ktorí v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového riadenia a civilnej ochrany.

Kontaktujte nás

+ 421 (0)2 5341 4165

Poslať e-mail
Žiadosť o ponuku

Kliknite tu
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby