WOOD_4

LESNÍCKY A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

Lesy sú zásadné pre udržanie ekologickej rovnováhy našej planéty. Ochrana lesov je nevyhnutná z hľadiska životného prostredia: stromy absorbujú CO2, znižujú záplavy, minimalizujú eróziu pôdy a poskytujú biologicky rozmanité stanoviská pre bezpočet druhov. Prevencia odlesňovania prijatím zodpovedných postupov pri ťažbe je kľúčom k ochrane prírodných zdrojov a prirodzenej cirkulácii vody.

Systém certifikÁcIe FSC®

BUREAU VERITAS podporuje myšlienku šetrného hospodárenia s lesmi. Pre zákazníkov je zárukou, že ťažba dreva je v súlade s ekologickými princípmi, pre vlastníkov lesa je zase prestížnym ocenením lesného hospodárenia, ktoré berie ohľad na prírodu. U podnikov v spotrebiteľskom reťazci sa hodnotí, ako je pri výrobe oddelené certifikované drevo (výrobky z neho) od necertifikovaného dreva, alebo ako sa dodržiavajú minimálne certifikované podiely.

V roku 2012 bolo systémom FSC® certifikovaných viac ako 149 mil. hektárov lesov v 80 krajinách sveta a vyše 22 tisíc spracovateľských podnikov v spracovateľskom reťazci v 105 krajinách sveta.

Viac informácií o stave certifikácie FSC® vo svete.

PREČO BUREAU VERITAS? 

Na celom svete máme 5700 vysoko kvalifikovaných audítorov s rozsiahlymi znalosťami, uznávaných viac ako 40 vnútroštátnymi a medzinárodnými akreditačnými orgánmi. Najkvalifikovanejšie tímy Bureau Veritas tvoria globálnu sieť služieb pre lesný priemysel vrátane lesníkov a technických odborníkov, ktorí chápu komplexnú povahu lesného, ​​environmentálneho, sociálneho a technického aspektu.

AKO PODPOROVAŤ CERTIFIKÁCIU FSC®?

Certifikát Forest Stewardship Council dáva držiteľom certifikátu príležitosť používať globálne uznávanú ochrannú známku, ktorá viditeľne preukazuje účastníkom reťazca dodržiavanie lesných štandardov.