ENERGY_19

ENERGETICKÉ AUDITY & ISO 50001

Energetické manažérstvo: znižovanie nákladov a emisií.

Náklady na spotrebu energií sa pre organizácie stávajú stále významnejším podielom prevádzkových nákladov, takže každá úspora energií sa premietne do ich zníženia. Zníženie spotreby energií zároveň predstavuje nižšie emisie skleníkových plynov a predstavuje väčšiu starostlivosť o prírodné zdroje. Smernica 2012/27EÚ stanovuje povinnosť zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 v rámci EÚ.

Download PDF

A) Energetický audit („jednorázové riešenie“)
 

 - Povinnosť vypracovať energetický audit je stanovená zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý je na Slovensku v platnosti od 1.12.2014.

 - Povinnosť vypracovať energetický audit sa vzťahuje na veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat nad 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nad 43 mil. EUR).

 - Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele aj partnerských a prepojených podnikov.

 - Zákon stanovil termín realizácie (zabezpečenia) prvého energetického auditu do 5. Decembra 2015.

 - Energetický audit musí posúdiť jednotlivé miesta spotreby: budovy a ich technické zariadenia, technologické zariadenia (procesy) a dopravné prostriedky (vykonávacia vyhláška 179/2015 Z. z.).

 - Veľký podnik musí následne aktualizovať energetický audit aspoň raz za štyri roky, alebo vykonať energetický audit v rámci certifikovaného systému  energetického manažérstva ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

B) Certifikácia podľa ISO 50001 („systémové riešenie“)


Norma ISO 50001 je novým celosvetovým štandardom v oblasti energetického manažérstva s nasledujúcim logickým postupom pri jeho zavádzaní do praxe.

Postup: stanovenie energetickej politiky, analýza spotreby a využitia energie (stanovenie tzv. východiskového stavu), identifikovanie oblastí s významnou spotrebou a využitím energie (tzn. potenciálu ich úspor – priorít), stanovenie ukazovateľov energetickej náročnosti a energetických cieľov, cieľových hodnôt a akčných plánov k ich plneniu, zaisťovanie periodických predikcií spotrieb a využitia energií (a tým umožnenie efektívneho plánovania investícií smerom k zlepšovaniu), zvažovanie spotreby energií v rámci rozhodovacieho procesu pre obstarávanie produktov, služieb a iného technického vybavenia.


Implementáciu požiadaviek normy ISO 50001 je možné integrovať s existujúcimi manažérskymi
systémami, napr. ISO 9001, OHSAS 18001 - ISO 45001  a/alebo ISO 14001.

Aký je hlavný prínos našich služieb v oblasti certifikácie systému energetického manažérstva?

  - Výrazné zníženie nákladov na energie (až o 25%)
  - Znižovanie vplyvov na životné prostredie
  - Súlad s platnými právnymi predpismi
  - Vybudovanie energetického tímu
  - Posilnenie imidžu organizácie
  - Konkurenčná výhoda

KTO JE POVINNOU OSOBOU?

 

Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. Viac ako 600 veľkých podnikov tieto kritéria presiahne a medzi ne budú určite patriť výrobné podniky, obchodné reťazce, potravinárske koncerny, banky a poisťovne.

Dňa 1.12.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý ukladá pre veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat nad 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nad 43 mil. EUR) povinnosť vypracovať energetický audit a to opakovane každé 4 roky.

Alternatívne je možné energetický audit vykonať v rámci certifikovaného systému energetického manažérstva ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Termín zabezpečenia prvého energetického auditu bol do 5. decembra 2015. 

 

Je povinnosť mať energetický audit ak Vaša skupina má viacero firiem a každá z nich nenapĺňa definíciu veľkého podniku?

Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a finančné ukazovatele aj partnerských a prepojených podnikov. Pri výpočtoch záleží na výške vlastníckeho podielu. Je potrebné posudzovať zoskupenie firiem v rámci celej EU (vyžiadať si stanovisko Vášho právneho oddelenia).

Energetický audit alebo energetický certifikát?

Energetický audit upravuje zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a jeho vykonávacia vyhláška č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.

Energetický certifikát upravuje zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacia vyhláška č. 364/2012 Z.z.

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v rámci organizácie. Musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.Pri energetickom audite sa vykonávajú všetky činnosti, ktoré sú potrebné aj na energetickú certifikáciu spolu s ďalšími činnosťami, ktoré nie sú súčasťou energetickej certifikácie.

PREČO SI VYBRAŤ BUREAU VERITAS?

 - Celosvetový priekopník systému energetického manažérstva
  - Líder v oblasti certifikácie udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania
  - Geografický aspekt - pôsobnosť vo viac ako 140 krajinách a vo všetkých regiónoch SR
  - Medzinárodne uznávaná značka - symbol vysokej profesionality, stability, spoľahlivosti a záruky neustáleho  zlepšovania.